Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1503-МИ
София, 23 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 3 (3-2) от 02.10.2019 г. от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ от представляващия Тодор Христов Гунчев, регистрирана с Решение на ЦИК № 1283-МИ от 03.10.2019 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Към заявлението (Приложение № 22-МИ от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от представляващия Тодор Христов Гунчев, в полза на 121 (сто двадесет и едно) лица – представители на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“;

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 24-МИ от изборните книжа) – 121 (сто двадесет и един) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 121 лица.

На 22.10.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 111 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. на ЦИК, а за 10 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 111 (сто и единадесет) упълномощени представители на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Даниел Славеев Парушев

2.     

Никола Мирославов Петров

3.     

Ангел Тодоров Стойков

4.     

Илиян Мирославов Чабуклийски

5.     

Теодор Борисов Добрев

6.     

Анета Христова Христова

7.     

Миглена Христова Христова

8.     

Росина Емануилова Енева

9.     

Анна Димитрова Пенчева

10.  

Ивайло Миленов Симеонов

11.  

Силвия Дианова Андонова

12.  

Мартин Диянов Петков

13.  

Станимир Пенев Стаматев

14.  

Мария Георгиева Димитрова

15.  

Димитър Димов Димитров

16.  

Велина Ичкова Кутева

17.  

Виктор Владимиров Резняков

18.  

Мария Лъчезарова Карталова

19.  

Исмаил Джемалов Кунгьов

20.  

Атанас Асенов Ковачев

21.  

Теодора Иванова Палейкова

22.  

Денис Ибраимов Пачеджиев

23.  

Тодор Аспарухов Магдалинчев

24.  

Момчил Момчилов Бекташев

25.  

Фея Мехмедова Хаджиева

26.  

Фаик Мустафов Бизьоков

27.  

Александър Юлиянов Петков

28.  

Атанас Янакиев Иванов

29.  

Валентина Великова Панагюрска

30.  

Ваня Иванова Банкова Стоева

31.  

Ваня Петрова Христова

32.  

Виктория Панайотова Панайотова

33.  

Галина Георгиева Петкова

34.  

Галина Неделчева Георгиева

35.  

Георги Йорданов Георгиев

36.  

Герасим Михайлов Герасимов

37.  

Гинка Николова Димитрова

38.  

Гюлвер Осман Исмаил

39.  

Данаил Иванов Денчев

40.  

Даниела Йорданова Атанасова

41.  

Дена Димитрова Иванова

42.  

Димитринка Вутова Евтимова

43.  

Димитър Василев Ханджиев

44.  

Димитър Георгиев Петров

45.  

Димитър Минчев Димитров

46.  

Димо Петков Марков

47.  

Еленка Атанасова Петрова

48.  

Еленка Димитрова Иванова

49.  

Живка Георгиева Петрова

50.  

Живко Желев Иванов

51.  

Здравко Койчев Христов

52.  

Иван Веселинов Цвятков

53.  

Иван Тодоров Иванов

54.  

Иван Христов Колев

55.  

Ивелина Атанасова Сивкова

56.  

Ивелина Жекова Йорданова

57.  

Камен Иванов Иванов

58.  

Кирил Тошков Киров

59.  

Кичка Славова Маркова

60.  

Красимир Борисов Костадинов

61.  

Кремена Стоянова Миланова

62.  

Мария Бойчева Ничева

63.  

Мария Георгиева Георгиева

64.  

Мария Димитрова Йорданова

65.  

Мариян Иванов Гроздев

66.  

Марияна Бойчева Димитрова

67.  

Марияна Димитрова Алексиева

68.  

Мая Димитрова Василева

69.  

Миглена Стефанова Русева

70.  

Миглена Ташева Иванова

71.  

Нели Илиева Кралева

72.  

Николай Петков Геров

73.  

Пенка Стефанова Илиева

74.  

Петя Шишева Петрова

75.  

Пиерета Валентинова Андонова

76.  

Радка Стоянова Недялкова

77.  

Радослава Йорданова Илиева

78.  

Росица Демирова Бакалова Стоянова

79.  

Саша Георгиева Димитрова

80.  

Светлана Славова Събева

81.  

Станислав Красимиров Кръстев

82.  

Станислав Тошков Киров

83.  

Станка Костадинова Костова

84.  

Станка Петрова Ташкова

85.  

Стоянка Кралева Митева

86.  

Стоянка Иванова Петрова

87.  

Съби Николаев Колев

88.  

Тодор Тодоров Парашкевов

89.  

Тонка Георгиева Гинкова

90.  

Христо Антонов Радулеску

91.  

Юлиян Стоянов Петков

92.  

Юлияна Живкова Попова

93.  

Стоянчо Михайлов Стоянов

94.  

Ивона Радомирова Йорданова

95.  

Нурдин Сали Басри

96.  

Нели Статева Стефанова

97.  

Мария Миткова Тимкова

98.  

Десислава Богданова Димитрова

99.  

Ваня Сашова Александрова

100.              

Диляна Стоянова Иванова

101.              

Румяна Борисова Ташева

102.              

Екатерина Иванова Стоименова

103.              

Захаринка Иванова Василева

104.              

Кирил Ангелов Лозанов

105.              

Мая Костадинова Петкова

106.              

Маргарита Данчова Найденова

107.              

Христо Стефанов Лалев

108.              

Валери Любенов Димитров

109.              

Живка Богданова Чавдарова

110.              

Маргарита Димитрова Цветанова

111.              

Цветанка Софрониева Петрова

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения