Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1502-НС
София, 29 септември 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

В Централната избирателна комисия е получена жалба с вх. № НС-22-247 от 16.09.2022 г. от Георги Миладинов Иванов и изразено становище от РИК 24 – София, относно участия в заседанията на Комисията на члена на РИК 24 – София, Росица Ангелова Кирова. От становището е видно, че за периода 13.08.2022 г. – 20.09.2022 г. Росица Кирова е отсъствала от 6 заседания, както следва: за м. август – две заседания (18.08.2022 г., 31.08.2022 г.), за м. септември – четири заседания (09.09.2022 г., 12.09.2022 г., 14.09.2022 г. и 17.09.2022 г.), прието решение № 90-НС от 21.09.2022 г. на РИК 24 – София, писмени обяснения от Росица Кирова с вх. № НС-15-242/24.09.2022 г. С изх. № НС-10-43/23.09.2022 г. Централната избирателна комисия е уведомила председателя и представляващ партия „Възраждане“ за постъпилата преписка.

С вх. № НС-10-26 от 28.09.2022 г. в ЦИК е постъпило предложение от Петя Христова Бояджиева – упълномощен представител на партия „Възраждане“. Предлага се на мястото на Росица Ангелова Кирова – член на РИК, да бъде назначен Николай Събев Петров.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Николай Събев Петров, и пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, Росица Ангелова Кирова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, Николай Събев Петров, ЕГН ….

На назначения член на РИК да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения