Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1501-МИ
София, 22 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Белово, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 и 13 ноември 2016 г., от изборите за народни представители на 26 март 2017 г. и от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., във връзка с поставяне на торбите с бюлетините и пликовете с екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация и останалите книжа и материали от предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е писмо по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-14-105 от 22.10.2019 г. от Ненка Тодорова – вр.и.д. кмет на община Белово, област Пазарджик, за разрешаване на достъп до запечатано помещение, намиращо се в гр. Белово, ул. „Орфей“ № 4А в сградата на община Белово, ет. 3, служебен кабинет № 2 в източното крило на общинска администрация, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 и 13 ноември 2016 г., от изборите за народни представители на 26 март 2017 г. и от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Достъпът до помещението е необходим с цел подреждане на изборните книжа и материали от посочените избори в помещението и осигуряване на място за съхранението на изборните книжа и материали от предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и за поставяне на видеоохранителна камера в помещението, четец на вратата с цел осигуряване на сигурност на помещението.

Съгласно Решение № 1129-МИ от 18 септември 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1129-МИ от 18 септември 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатано помещение в община Белово, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 и 13 ноември 2016 г., от изборите за народни представители на 26 март 2017 г. и от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., с цел подреждане на изборните книжа и материали от посочените избори в помещението и осигуряване на място за съхранението на изборните книжа и материали от предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и за поставяне на видеоохранителна камера в помещението, четец на вратата с цел осигуряване на сигурност на помещението.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 17 от Решение № 1129-МИ от 18 септември 2019 г. от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 18 от № 1129-МИ от 18 септември 2019 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.

Изборните книжа и материали от различните видове избори да се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им.

Помещението, в което са преместени изборните книжа и материали да се запечата по реда на Решение № 1129-МИ от 18 септември 2019 г. на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения