Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1500-НС
София, 29 септември 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление с вх. № 17 от 28.09.2022 г. от сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА“, представлявано от Димчо Симеонов Веселинов, чрез Мирослава Евгениева Максимова, за регистрация за участие с наблюдатели в страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Към заявлението са приложени:

- удостоверение за актуално състояние от 27.09.2022 г. за вписване в търговския регистър на юридическите лица с нестопанска цел;

- пълномощно от Димчо Симеонов Веселинов в полза на Мирослава Евгениева Максимова;

- декларация по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 8 (осем) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г., което се установява от удостоверението от Агенцията по вписванията за сдружението.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 8 (осем) упълномощен представител на сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Димчо Симеонов Веселинов

 

2.

Алексийка Драганова Георгиева

 

3.

Евгени Максимов Георгиев

 

4.

Георги Радуил Пайдовски

 

5.

Румен Григоров Миланов

 

6.

Румен Иванов Василев

 

7.

Станислав Иванов Димитров

 

8.

Евгени Стоянов Генов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения