Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1500-МИ
София, 22 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. № МИ-15-1049 от 22.10.2019 г. е постъпило заявление от Екатерина Ангелова Асенова – зам.-председател на ОИК – Родопи, за освобождаването й от заеманата от нея длъжност, поради лични причини.

С вх. № МИ-15-1049 от 22.10.2019 г. е постъпило предложение от Полина Цветославова Цанкова-Христова – упълномощен представител на ПП ВОЛЯ, за промяна в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив. Предлага се на мястото на зам.-председателя Екатерина Ангелова Асенова, да бъде назначен Ивайло Антониев Запрянов.

 Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Ивайло Антониев Запрянов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Родопи, област Пловдив, Екатерина Ангелова Асенова, ЕГН … и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Родопи, област Пловдив, Ивайло Антониев Запрянов, ЕГН ….

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения