Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1500-МИ
София, 22 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. № МИ-15-1049 от 22.10.2019 г. е постъпило заявление от Екатерина Ангелова Асенова – зам.-председател на ОИК – Родопи, за освобождаването й от заеманата от нея длъжност, поради лични причини.

С вх. № МИ-15-1049 от 22.10.2019 г. е постъпило предложение от Полина Цветославова Цанкова-Христова – упълномощен представител на ПП ВОЛЯ, за промяна в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив. Предлага се на мястото на зам.-председателя Екатерина Ангелова Асенова, да бъде назначен Ивайло Антониев Запрянов.

 Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Ивайло Антониев Запрянов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Родопи, област Пловдив, Екатерина Ангелова Асенова, ЕГН … и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Родопи, област Пловдив, Ивайло Антониев Запрянов, ЕГН ….

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1856-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1855-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1854-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения