Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1500-ПВР/МИ
София, 2 юли 2015 г.

ОТНОСНО: освобождаване на член от състава на ОИК – Никопол, област Плевен

Постъпила е молба с вх. № МИ-15-198 от 01.07.2015 г. от Полина Дончева Стефанова - председател на ОИК - Никопол, с която се обективира искане за прекратяване предсрочно на пълномощията й и освобождаване от състава на общинската избирателна комисия на основание чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК.

След извършена служебна проверка по преписката на ОИК - Никопол, се установи, че с Решение № 187-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК Полина Дончева Стефанова е назначена за председател на комисията.

Налице са законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията й.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Никопол, област Плевен, Полина Дончева Стефанова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения