Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 150-НС
София, 26 май 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „Средна Европейска Класа“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „Средна Европейска Класа“, подписано от Георги Василев Манев и Светозар Стоянов Съев – представляващи коалицията, заведено под № 9 на 26 май 2021 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение за образуване на коалиция „Средна Европейска Класа“ от ПП „Средна Европейска Класа“ и ПП „КОЙ – Компетентност, отговорност и истина“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., подписано от лицата, представляващи партиите и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията ще се представлява от Георги Василев Манев и Светозар Стоянов Съев заедно и поотделно.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Средна Европейска Класа“, издадено на 19.05.2021 г. от СГС, VI-5 състав, по ф.д. № 9446/2007 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „КОЙ – Компетентност, отговорност и истина“, издадено на 14.05.2021 г. от СГС, VI-19 състав, по ф.д. № 377/2014 г.

4. Удостоверение № 48-00-726 от 20.05.2021 г. на Сметната палата на партия „Средна Европейска Класа“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

5. Удостоверение № 48-00-666 от 19.05.2021 г. на Сметната палата на партия „КОЙ – Компетентност, отговорност и истина“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

6. Образец от подписа на представляващия партия „Средна Европейска Класа“.

7. Образец от подписа на представляващия партия „КОЙ – Компетентност, отговорност и истина“.

8. Образец от печата на партия „Средна Европейска Класа“.

9. Образец от печата на партия „КОЙ – Компетентност, отговорност и истина“.

10. Образци от подписите на съпредседателите и представляващи коалиция „Средна Европейска Класа“ Георги Василев Манев и Светозар Стоянов Съев.

11. Вносна бележка от „Първа инвестиционна банка“ АД от 26.05.2021 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ.

12. Удостоверение от 25.05.2021 г. от „Банка ДСК“ АД за открита банкова сметка на партия „Средна Европейска Класа“ за обслужване на предизборната кампания.

13. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

14. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3046 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: Средна Европейска Класа.

Налице са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение № 33-НС от 18 май 2021 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „Средна Европейска Класа“ за участие в изборите за народни представители на 11  юли 2021 г.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на коалицията за участие в изборите за народни представители, съгласно чл. 142, ал. 4 ИК и раздел V, т. 27 от Решение № 33-НС от 18 май 2021 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „Средна Европейска Класа“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е Средна Европейска Класа.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 485-НС / 29.07.2021

    относно: жалба от В. П. срещу решение № 162-НС от 06.07.2021 г. на РИК 13 – Пазарджик

  • № 484-МИ / 29.07.2021

    относно: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г.

  • № 483-МИ / 29.07.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Стражица, област Велико Търново

  • всички решения