Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 150-ЕП
София, 11 април 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 51, ал. 2, чл. 57, ал. 1, чл. 66, чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 73, ал. 1, чл. 89, чл. 90, чл. 91, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3 ал. 3 и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Районната избирателна комисия (РИК) назначава съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26.05.2019 г., не по-късно от 25 дни преди изборния ден – 30.04.2019 г., и съставите на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) не по-късно от 10 дни преди изборния ден – 15.05.2019 г., и утвърждава списъка на резервните членове.

2. След влизане в сила на заповедта на кмета за определяне броя на секциите на територията на общината РИК със свое решение определя броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция, както и разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите за всяко отделно населено място на територията в общината и района.

Консултации при кметовете

3. Не по-късно от 35 дни преди изборния ден – 20.04.2019 г., при кмета на общината се провеждат консултации за сформиране съставите на СИК. Консултациите за ПСИК се провеждат не по-късно от 13 дни преди изборния ден – 12.05.2019 г.

4. Консултациите са публични. Денят, часът и мястото на провеждане на консултациите се оповестяват публично не по-късно от три дни преди провеждането им и се публикуват на интернет страницата на общинската администрация.

5. В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание.

Парламентарно представени партии и коалиции са:

а) партия ГЕРБ е с парламентарна група от 95 народни представители;

б) коалиция БСП за България е с парламентарна група от 79 народни представители;

в) коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ с парламентарна група с 27 народни представители“;

г) партия ДПС е с парламентарна група от 25 народни представители

д) партия ВОЛЯ е с парламентарна група от 12 народни представители.

Нечленуващи в парламентарни групи са двама народни представители.

Общият брой на депутатите, членуващи в парламентарните групи, е 238.

6. В консултациите участват и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени.

7. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

8. При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.03.2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

9. За проведените консултации се съставя протокол, в който се вписват имената на участвалите лица и в какво качество участват; направените предложения, възражения, особени мнения, становището по предложенията на другите участници, постигнатото съгласие или ако такова не е налице, в какво се изразява съгласието между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите.

10. Протоколът се подписва от всички участвали в консултациите лица.

Неподписването на протокола от участвал в консултациите упълномощен представител на партия или коалиция води до липса на постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на съответната община.

11. Към протокола се прилагат постъпилите писмени възражения, особените мнения, когато протоколът е подписан с особено мнение; мотивите за отказ да бъде подписан протоколът, а също така:

- поканите до партиите и коалициите за участие в консултациите;

- доказателства за публичното оповестяване на деня, часа и мястото на консултациите;

- копия от удостоверенията за актуално състояние на партиите, заверени от участвалите в консултациите лица, съответно копие от решението за образуване на коалицията;

- пълномощните от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;

- предложенията на партиите и коалициите за съставите на СИК и за резервни членове на СИК.

Състави на СИК

12. Секционните избирателни комисии се състоят от председател, заместник-председател, секретар и членове.

Броят на членовете на СИК, в това число председател, заместник-председател и секретар, е:

а) до 7 членове, но не по-малко от 5 членове – за секции с до 500 избиратели и за СИК, обслужваща подвижна избирателна кутия;

б) до 9 членове, но не по-малко от 5 членове за секции с над 500 избиратели.

13. При назначаването на членовете и на ръководството на СИК се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък.

14. Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на не по-малко от един член за всяка СИК.

15. Партиите и коалициите, които не са парламентарно представени, но имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент имат право на не повече от две на сто (за всяка една от тях) от членовете на СИК в рамките на общината.

16. Местата в ръководствата на СИК и местата за членовете се разпределят поотделно по общини.

При назначаване на съставите на СИК местата, полагащи се на партиите и коалициите, се разпределят равномерно на територията на района и на всяка една от общините, включени в него.

17. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

18. При назначаване на съставите на СИК и ръководствата им се спазват Методическите указания – приложение към Решение № 139-ЕП от 10.04.2019 г. и Решение № 148-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК.

19. За членове на СИК се назначават лица, които имат право да гласуват в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и владеят български език.

Несъвместимост

20. Член на СИК не може да бъде:

- кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за член на Европейския парламент;

- на изборна длъжност в държавен или местен орган;

- орган на изпълнителната власт;

- заместник-министри, главен секретар на президента на републиката, на Народното събрание или на Министерския съвет, на министерство или на областна администрация, секретар на община, район, кметство;

- съдия в Конституционния съд, във Върховния административен съд или в Административен съд;

- прокурор или следовател;

- заместник-областен управител или заместник-кмет;

- военнослужещ във Въоръжените сили, служител в МВР, в Държавна агенция „Разузнаване“, в Национална служба за охрана, в Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

21. Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си:

а) съпрузи;

б) във фактическо съжителство;

в) братя и сестри;

г) роднини по права линия.

22. Член на СИК не може да участва в повече от едно качество в изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г. – кандидат за член на Европейския парламент, застъпник, наблюдател, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на друга избирателна комисия, анкетьор, придружител или да участва в друго подобно качество, свързано с подготовката и произвеждането на изборите.

Изпращане на предложенията в РИК

23. Когато при консултациите партиите и коалициите постигнат съгласие, кметът на общината изпраща на РИК не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 25.04.2019 г., а при консултациите за състава на ПСИК – не по-късно от 12 дни преди изборния ден – 13.05.2019 г. следните документи:

а) писмено предложение за съставите на СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията, която ги предлага и телефон за връзка. Предложението на кмета не може да се отличава от вписаното в протокола съгласие между участвалите в консултациите партии и коалиции и подписано от тях;

б) списък на резервните членове със същото съдържание;

в) предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;

г) копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията или решение за създаване на коалицията;

д) пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите се представляват от пълномощник, както и адрес, телефон и лице за контакт;

е) представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК;

ж) протоколът от консултациите и приложените към него възражения, особени мнения и мотиви за отказ да бъде подписан протоколът, ако има такъв;

з) копие от съобщението за провеждане на консултациите и начинът на оповестяването му.

24. Когато между участвалите в консултациите не е постигнато съгласие, кметът на общината/района изпраща незабавно на РИК, но не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 25.04.2019 г., документите по т. 23.

25. Районната избирателна комисия назначава съставите на СИК веднага след получаване на документите по т. 23, но не по-късно от 25 дни преди изборния ден – 30.04.2019 г., съответно назначава съставите на ПСИК не по-късно от 10 дни преди изборния ден – 15.05.2019 г.

а) при постигнато съгласие:

аа) по предложението на кмета по т. 23, буква „а“, когато то отговаря на постигнатото и вписано в протокола съгласие между партиите и коалициите, участвали в консултациите;

бб) ако кметът на общината не е направил предложение – въз основа на отразеното в протокола от консултациите разпределение на местата в СИК и предложенията на партиите и коалициите, приложени към протокола от консултациите;

вв) когато предложението на кмета не съответства на постигнатото и вписано в протокола съгласие между партиите и коалициите – по вписаното в протокола съгласие между партиите и коалициите, участвали в консултациите и подписано от тях;

б) когато не е постигнато съгласие – въз основа на предложенията на партиите и коалициите при спазване изискванията на т. 13 - 15 от това решение, но не по-късно от 25 дни преди изборния ден –30.04.2019 г.

26. Когато кметът на общината не е изготвил предложение той изпраща на РИК документите по т. 23 от това решение в посочения в същата точка срок, или 25.04.2019 г.

27. Районната избирателна комисия взема отделно решение за назначаване съставите на СИК за всяко отделно населено място на територията на общината. Освен разпределението на местата в ръководството на СИК и броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция, решението съдържа и имената на назначените членове във всяка отделна СИК.

28. Когато РИК не вземе решение за разпределение на местата в СИК и не назначи СИК до 30.04.2019 г., тя изпраща незабавно, но не по-късно от 01.05.2019 г. (24 дни преди изборния ден) цялата документация на ЦИК, която назначава съставите на СИК.

29. С решението за назначаване на съставите на СИК се утвърждават и списъците на резервните членове, предложени от всяка от участвалите в консултациите партии и коалиции.

30. Решението на РИК за назначаване на СИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73, изречение първо от ИК.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2596-МИ / 04.10.2023

    относно: регистрация на сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2595-МИ / 04.10.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Черноочене, област Кърджали

  • № 2594-МИ / 04.10.2023

    относно: условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • всички решения