Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1499-МИ
София, 22 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 7 (7-3) от 21.10.2019 г. от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, чрез Надежда Богомилова Гологанова, регистрирана с Решение на ЦИК № 1339-МИ от 08.10.2019 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Към заявлението (Приложение № 22-МИ от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев – председател на УС, в полза на Надежда Богомилова Гологанова; 

- пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев – председател на УС, в полза на 69 (шестдесет и девет) лица – упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ);

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 24-МИ от изборните книжа) – 69 (шестдесет и девет) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 69 лица.

На 22.10.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ).

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 59 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 10 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 59 (петдесет и девет) упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), както следва:

 

 

    №

       Име, презиме, фамилия

        ЕГН

1.       

Димитър Красимиров Караманов

2.       

Йовка Димитрова Атанасова

3.       

Руска Стефанова Петрова

4.       

Ганчо Пенков Ганев

5.       

Иванка Русева Иванова

6.       

Тодорка Тодорова Апостолова

7.       

Деяна Илиева Демирева

8.       

Антоанета Кирчева Славова

9.       

Иван Стоянов Георгиев

10.  

Янка Георгиева Георгиева

11.  

Денис Динев Михайлов

12.  

Иван Енев Иванов

13.  

Султанка Петрова Иванова

14.  

Недялка Велева Тенева

15.  

Неделя Радкова Петкова

16.  

Таньо Тодоров Тодоров

17.  

Нели Стоянова Тодорова

18.  

Иванка Данева Халдърова

19.  

Невена Иванова Кръстева

20.  

Петранка Андонова Георгиева

21.  

Ангел Панайотов Петров

22.  

Кольо Енев Динев

23.  

Петър Вичев Стоянов

24.  

Димитър Вълчев Петров

25.  

Иванка Иванова Петрова

26.  

Иван Василев Георгиев

27.  

Маргарита Щилиянова Рашкова

28.  

Деля Андонова Динева

29.  

Стоянка Иванова Динева

30.  

Атанас Николов Атанасов

31.  

Божидара Константинова Божилова

32.  

Борислав Христов Пехливанов

33.  

Георги Михалев Василев

34.  

Добра Мариева Ненова

35.  

Кичка Петрова Цанева

36.  

Митко Василев Митев

37.  

Таня Георгиева Стоева

38.  

Теньо Минчев Боев

39.  

Рада Димитрова Гинчева

40.  

Петранка Петкова Иванова

41.  

Дойка Златева Стоянова

42.  

Николай Георгиев Баев

43.  

Петранка Ангелова Кънева

44.  

Рада Янева Гайдарова

45.  

Димка Илчева Костадинова

46.  

Георги Зарков Попов

47.  

Желязко Вълчев Райков

48.  

Антоанета Куманова Желязкова

49.  

Цветан Димитров Цветков

50.  

Ангел Вичев Брадов

51.  

Катя Иванова Тодорова

52.  

Евгения Георгиева Рускова

53.  

Христо Илиев Кичуков

54.  

Ганка Димитрова Коларова

55.  

Тодорка Стефанова Иванова

56.  

Кана Танева Добрикова

57.  

Мария Димитрова Жечева

58.  

Йордан Желязков Йорданов

59.  

Ангел Демиров Димитров

 

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3081-МИ / 16.04.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Опака, област Търговище

  • № 3080-МИ / 16.04.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • № 3079-МИ / 16.04.2024

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на нови и частични избори за кметове и за общински съветници

  • всички решения