Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1499-ПВР/МИ
София, 18 ноември 2011 г.

ОТНОСНО:  определение на Административен съд София-област, 8 състав, от 17.11.2011 г. по адм. д. № 966/2011 г.

Постъпил е протокол с вх. № 2945/18.11.2011 г. на ЦИК от Административен съд София-област - 8 състав, от 17.11.2011 г. по адм. д. № 966/2011 г., съдържащ определение с което се задължава ЦИК да позволи достъп на нарочната комисия по чл. 242, ал. 7 от ИК до помещението в общинската администрация в община Етрополе, в което се съхраняват бюлетините за кмет на с. Лопян, община Етрополе, Софийска област от 30.10.2011 г., с цел представянето им за проверка на отчитането на действителността/недействителността им в съдебно заседание насрочено за 21.11.2011 г. от 10,00 ч.
Съгласно т. 13 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и помещението, в което същите се съхраняват след приключване на мандата на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК на първи/втори тур на изборите за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката през 2011 г., се осъществява в присъствието на поне 3 члена на общинската избирателна комисия, предложени от различни парламентарно представени партии или коалиции от партии или партии имащи представители в Европейския парламент и определени с решение на ОИК, и във всички случаи в присъствието на определено със заповед на кмета на общината служебно лице от общинската администрация.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от ИК и т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори на 30 октомври 2011 г. на ОИК - Етрополе, Софийска област за изваждане на бюлетините, с които е гласувано за кмет на с. Лопян, община Етрополе, Софийска област на 30.10.2011 г., с оглед предоставянето им в съдебно заседание на 21.11.2011 г. по адм. д. № 966 на Административен съд - София-област.
Достъпът следва да се осъществи в присъствието на поне трима членове на общинската избирателна комисия, предложени от различни парламентарно представени партии и коалиции от партии и от партията, която има член в Европейския парламент, определени с решение на общинската избирателна комисия, и в присъствието на определено със заповед на кмета на общината (временно изпълняващия длъжността кмет) служебно лице от общинската администрация. След отваряне на помещението то задължително се заключва отново, запечатва се с хартиена лента и се подпечатва с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК от членове на общинската избирателна комисия.
За отварянето на помещението следва да се състави протокол в 2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения