Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1497-МИ
София, 22 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Свилен Желев Желев – упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, срещу решение № 89 от 17.10.2019 г. на ОИК – Балчик

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба чрез Общинската избирателна комисия – Балчик, с вх. № МИ-15-1029 от 21.10.2019 г. от Свилен Желев Желев – упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, срещу решение № 89 от 17.10.2019 г. на ОИК – Балчик. Производството е по чл. 88 ИК.

С обжалваното решение ОИК – Балчик е уважила жалба с вх. № 59 от 17.10.2019 г. от Станчо Николов Тодоров – упълномощен представител на ПП „Българска социалдемократическа партия“. След извършена проверка на място и изготвен снимков материал ОИК – Балчик установява нарушение на правилата на ИК и взима решение да бъдат премахнати или иззети агитационните материали, като за целта се обръща към кмета на община Балчик в срок от 48 часа да извърши тези действия.

Жалбоподателят твърди, че решението на ОИК – Балчик е необосновано, незаконосъобразно и постановено в противоречие с целта на закона. Твърди се, че ползването на витрините на обекта е с разрешение на наемателя, за което е представено доказателство – декларация на управителя на дружеството и договор за наем. Жалбоподателят твърди, че ОИК – Балчик е взела едно немотивирано и незаконосъобразно решение и моли за неговата отмяна. Жалбоподателят твърди също, че указанието към кмета на общината да премахне агитационните материали в срок от 48 часа от получаване на обжалваното решение, преди то да е влязло в сила, го лишава от възможност за защита, тъй като се явява необосновано предварително изпълнение.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката в цялост и приложения към нея доказателствен материал, намира жалбата за частично основателна.

Централната избирателна комисия счита констатациите на ОИК – Балчик за обосновани и мотивирани. След извършена проверка от членове на ОИК на място, са изготвени снимки и е установено наличие на агитационни материали на витрините на посочения обект. ОИК – Балчик не е изследвала дали има наличие или не на разрешение за поставяне на агитационни материали, тъй като съгласно Заповед № 1161 от 27.09.2019 г. на кмета на община Балчик са определени местата, на които се поставят агитационни материали на територията на община Балчик. В т. 2 от същата заповед изрично е забранено поставянето на агитационни материали на сгради общинска собственост, независимо от съгласието на наемателя или концесионера. Жалбоподателят е приложил договор за наем, от който е видно, че наемодателят и собственик на обекта, на който са поставени агитационните материали, е община Балчик и при това положение и във връзка с горецитираната заповед на кмета на общината наемателят няма право да поставя агитационни материали на наетия от него обект.

ОИК – Балчик също така констатира нарушение на изборния процес, но без да конкретизира конкретна правна норма от Изборния кодекс, а директно се позовава на чл. 186, ал. 1, изр. първо от ИК, като взима решение за премахване и изземване на агитационни материали със съдействието на кмета на общината. Централната избирателна комисия счита, че ОИК – Балчик е трябвало да посочи коя конкретно правна норма е нарушена, да посочи нарушителя, ако е известен, и да му бъде съставен акт за административно нарушение. Едва тогава общинската избирателна комисия е трябвало да се обърне към кмета на общината, като му укаже във връзка с чл. 186, ал. 1 ИК да премахне агитационните материали, поставени в нарушение на Изборния кодекс, но едва след влизане на нейното решение в сила. Даването на срок от 48 часа, считано от получаване на решението, преди то да е влязло в сила, се явява предварително изпълнение и лишава жалбоподателя от възможност за защита от неправомерни действия.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с договора за наем и декларацията от наемателя, както и Заповед 1191 от 27.09.2019 г. на кмета на община Балчик, приложени към преписката от жалбоподателя, счита, че е налице нарушение на чл. 183, ал. 3 ИК, тъй като в заповедта изрично е посочено, че на сгради общинска собственост се забранява поставянето на агитационни материали и това може да се приеме като липса на съгласие от собственика на имота съгласно чл. 183, ал. 3 ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 89 от 17.10.2019 г. на ОИК – Балчик, в частта относно даването на срок от 48 часа на кмета на община Балчик за премахване на агитационните материали.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Свилен Желев Желев – упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, срещу решение № 89 от 17.10.2019 г. на ОИК – Балчик, в останалата й. част.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Балчик, за ново произнасяне в отменената част съобразно дадените задължителни указания в мотивите на решението.

Решението на ЦИК подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения