Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1496-НС
София, 28 септември 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление с вх. № 15-1 от 28.09.2022 г. от СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“, представлявано от Янко Георгиев Янков чрез Георги Янков Янков, регистрирано с Решение на ЦИК № 1482-НС от 27.09.2022 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Янко Георгиев Янков в полза на Георги Янков Янков;

- пълномощно от Янко Георгиев Янков, представляващ сдружението в полза на 87 (осемдесет и седем) лица – представители на СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 87 (осемдесет и седем) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 87 лица за регистрация като наблюдатели в страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 86 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за едно лице са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 86 (осемдесет и шест) упълномощени представители на СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Росица Първова Иванова

 

2.

Станислав Димчев Марков

 

3.

Румяна Дианова Маркова

 

4.

Николай Христозов Георгиев

 

5.

Борислав Ивов Сираков

 

6.

Димитър Радев Димитров

 

7.

Мария Стойнова Кожухарова

 

8.

Татяна Петрова Чернева

 

9.

Стоян Русев Русенов

 

10.

Стоянка Иванова Русенова

 

11.

Динко Костадинов Костадинов

 

12.

Константин Динков Костадинов

 

13.

Цонка Колева Коева

 

14.

Росен Бончев Динев

 

15.

Живка Петкова Кукева

 

16.

Симеон Василев Илиев

 

17.

Стефан Ганчев Колев

 

18.

Карамфилка Ганева Веселинова

 

19.

Красимира Иванова Русева

 

20.

Иван Русев Бинев

 

21.

Жасмина Славова Любомирова

 

22.

Стоян Митев Георгиев

 

23.

Димитър Стоянов Георгиев

 

24.

Веселина Стефанова Георгиева

 

25.

Ваня Стефкова Георгиева

 

26.

Анастасия Василева Иванова

 

27.

Тихомир Стоянов Петков

 

28.

Ганка Нанева Павлова

 

29.

Огнян Петров Павлов

 

30.

Стоянка Тодорова Кабакова

 

31.

Стоянка Господинова Петкова

 

32.

Йордан Михов Мартинов

 

33.

Петьо Петров Петров

 

34.

Николай Койчев Петков

 

35.

Стефка Митева Манолова

 

36.

Татяна Иванова Балалиева

 

37.

Недялка Господинова Тенева

 

38.

Светлана Иванова Добрева

 

39.

Анелия Димитрова Йорданова

 

40.

Йордан Димитров Йорданов

 

41.

Димитър Йорданов Димитров

 

42.

Станка Митева Димитрова

 

43.

Румен Гешев Йовчев

 

44.

Валя Николова Димитрова

 

45.

Калинка Стойчева Георгиева

 

46.

Златка Иванова Колева

 

47.

Михаела Живкова Генчева

 

48.

Николай Владков Генчев

 

49.

Капка Петрова Хаджиева

 

50.

Драганка Петрова Колева

 

51.

Йорданка Тодорова Късъджикова

 

52.

Мария Петкова Манева

 

53.

Бетина Димитрова Коджейкова

 

54.

Валентин Куманов Славов

 

55.

Надежда Димитрова Недева

 

56.

Мирослав Иванов Недев

 

57.

Петя Татянова Петрова

 

58.

Маргарита Димова Мартинова

 

59.

Валентин Митев Вълков

 

60.

Пламена Ангелова Петкова

 

61.

Деница Веселинова Великова

 

62.

Дешка Русева Енчева

 

63.

Живка Иванова Райкова

 

64.

Яница Борисова Георгиева

 

65.

Станка Нейкова Митева

 

66.

Тонка Димитрова Балева

 

67.

Антония Миткова Димитрова

 

68.

Недялка Иванова Милева

 

69.

Дима Иванова Маринова

 

70.

Християна Алдинова Григорова

 

71.

Хубавена Алдинова Григорова

 

72.

Стефка Минкова Григорова

 

73.

Алдин Хубавенов Григоров

 

74.

Тихомир Иванов Ташев

 

75.

Жана Димитрова Стойчева

 

76.

Иван Господинов Иванов

 

77.

Колка Христова Иванова

 

78.

Силвия Георгиева Петкова

 

79.

Пенчо Иванов Пенчев

 

80.

Ивелин Красимиров Димитров

 

81.

Мима Георгиева Димитрова

 

82.

Силвия Колева Колева

 

83.

Желязка Георгиева Грозева

 

84.

Йовка Георгиева Малчева

 

85.

Жулиета Петкова Желева

 

86.

Веселин Енчев Великов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения