Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1496-МИ
София, 22 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП ДПС чрез пълномощника Тони Тодоров Иванов, срещу решение № 82-МИ/20.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Етрополе, Софийска област

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила жалба с вх. № МИ-10-209/1 от 21.10.2019 г. от ПП ДПС чрез пълномощника Тони Тодоров Иванов, срещу решение № 82-МИ/20.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Етрополе, Софийска област.

Жалбоподателят твърди, че с решение № 82-МИ/20.10.2019 г. на ОИК – Етрополе не са отчетени заявените желания на съответните лица в коя СИК приемат да участват съответно образованието и наличието на опит в произвеждането на изборите. Направеното предложение не засяга разпределението на ръководните длъжности, а само промяна на конкретни лица, които ще заемат съответните длъжности.

Моли ЦИК да отмени като незаконосъобразно решение № 82-МИ/20.10.2019 г. на ОИК – Етрополе в частта с която отказва да извърши промени в съставите на СИК в община Етрополе.

От преписката се установи следната фактическа обстановка:

В ОИК – Етрополе на 15.10.2019 г. е постъпило предложение от ПП ДПС относно извършване на промени в съставите на СИК.

С решение № 78-МИ от 15.10.2019 г. ОИК – Етрополе е оставила без движение така внесеното предложение, като е дала конкретни указания на ПП ДПС в тридневен срок да отстрани констатираните нередовности.

В указания срок ПП ДПС е депозирала предложения, като за четири секции са налице различни искания в частта на заявеното от 15.10.2019 г. и новите замени. За две от секциите се иска замяна поради наличие на роднински връзки. Въпреки че ОИК – Етрополе не е намерила наличие на основание по чл. 66, ал. 2 ИК за несъвместимост на назначените лица, е уважила предложението в тази му част.

В частта на посоченото предложение относно останалите седем СИК, Общинската избирателна комисия – Етрополе е  счела, че не дължи произнасяне поради липса на искания за извършване на промени и размествания.

След като се запозна с всички относими доказателства по преписката, Централната избирателна комисия счита, че жалбата е допустима, тъй като е подадена от лице с правен интерес срещу акт, който подлежи на обжалване и в законоустановения срок.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Централната избирателна комисия счита, че с оспореното решение ОИК – Етрополе неправилно е отказала исканите размествания на членове на съставите на секционни избирателни комисии, както следва: СИК № 231800003, СИК № 231800004, СИК № 231800005, СИК № 231800006, СИК № 231800008, СИК № 2318000011, СИК № 2318000012, СИК № 2318000013, СИК № 2318000018, СИК № 2318000019, СИК № 2318000020, СИК № 2318000021.

Централната избирателна комисия счита, че партиите и коалициите могат да заменят вече назначени членове на СИК, което становище е изразила в протоколно решение на ЦИК от 17 октомври 2019 г. С писмо с изх. № МИ-15-994 от 18.10.2019 г. Централната избирателна комисия е уведомила всички общински избирателни комисии, че не се изисква съгласието на членовете на СИК при искане за тяхната замяна.

При така установената фактическа обстановка, ЦИК счита, че решение № 82-МИ/20.10.2019 г. на ОИК – Етрополе е  незаконосъобразно  и следва да бъде отменено в частта относно отказа на предложението на ПП ДПС за разместване на техни представители в посочените секционни избирателни комисии, а преписката – върната на същата комисия за ново разглеждане в отменената част, при което да извърши исканите размествания в СИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 82-МИ/20.10.2019 г. на ОИК – Етрополе, Софийска област, в частта относно отказа на предложението на ПП ДПС за разместване в СИК № 231800003, СИК № 231800004, СИК № 231800005, СИК № 231800006, СИК № 231800008, СИК № 2318000011, СИК № 2318000012, СИК № 2318000013, СИК № 2318000018, СИК № 2318000019, СИК № 2318000020, СИК № 2318000021.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Етрополе. за ново произнасяне в отменената част съобразно дадените задължителни указания в мотивите на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения