Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1496-МИ
София, 17 ноември 2011 г.

ОТНОСНО:  произвеждане на нови избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 - 3, ал. 5, т. 4, буква „а", във връзка с чл. 3, ал. 4 и 5, чл. 4, ал. 5 и 6, чл. 10, ал. 3, ал. 11, ал. 1, чл. 33, ал. 1, т. 24 и т. 25, чл. 281 - 287, чл. 246, ал. 6 и 7, чл. 270, ал. 1, § 1, т. 4 и 5 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, чл. 9, чл. 17, § 1, т. 1 - 4 и §4 от Допълнителните разпоредби на Закона за административно-териториалното устройство на Република България, Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

I. Произвеждане на нови избори
1. Нови избори се произвеждат в случаите по чл. 281 от Изборния кодекс по общия ред при спазване разпоредбите на Изборния кодекс.
2. Общинската избирателна комисия уведомява с решение Централната избирателна комисия да предложи насрочване на нов избор, в следните случаи:
а) когато няма избран кмет на втория тур;
б) когато до втори тур са допуснати да участват двама кандидати и между двата тура единият от тях почине;
в) когато изборът за общински съветници или кмет е обявен за недействителен;
г) при предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съвет при условията на чл. 27, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).
В решението си общинската избирателна комисия задължително посочва: общината или кметсвото, където ще се произвежда новия избор; вида на избора - за кмет на община, кметство или общински съветници; причината и основанието за произвеждане на новия избор.
3. Общинската избирателна комисия взема решението по т. 2 и го изпраща на Централната избирателна комисия в срок до 7 дни от влизане в сила на решението на общинската избирателна комисия или съда за установяване на обстоятелствата по т. 2, букви „а" - „г", като прилага към него един от следните документи:
а) заверен препис на протокола от заседанието на общинската избирателна комисия, на което е взето решението;
б) заверен препис на решението на общинската избирателна комисия, с което е установен резултата от втория тур, при който няма избран кмет;
в) заверен препис на решението на общинската избирателна комисия, с което е установен резултата от първия тур на изборите и заверен препис от акта за смърт на починалия кандидат, допуснат до участие във втори тур;
г) заверен препис на решението на общинската избирателна комисия, с което пълномощията на общинския съвет са прекратени предсрочно, както и документите, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 27, ал. 1 от ЗМСМА;
д) влязло в сила на съдебно решение, с което изборът за общински съветници или кмет е обявен за недействителен.
4. Централната избирателна комисия взема решение и предлага на президента на републиката да насрочи нови избори в 14 дневен срок от:
а) получаване на решението на общинската избирателна комисия по т. 2 по-горе;
б) датата на обнародването на решението на общинския съвет за създаване на кметство в „Държавен вестник".
5. Когато до края на мандата на общинския съвет (23 октомври 2015 г.) остава по-малко от една година, нови избори за общински съвет не се произвеждат.
6. При създаване на нова община президентът на републиката насрочва нови избори за общински съветници и кмет на община в срок до 14 дни от обнародването в „Държавен вестник" на указа за създаването на новата община.
7. При извършване на административно-териториални промени не се произвеждат нови избори в запазилите своето съществуване общини лии кметства, от чиито територии се създават нови административно-териториални единици от съответния вид.
8. Обявяването на датата на насрочения от президента на републиката нов избор става писмено на видно място в общината и/или кметството, както и чрез местните средства за масова информация.

II. Активно и пасивно
избирателно право при произвеждането на нови избори

Право да избират общински съветници и кметове
9. Право да избират общински съветници и кметове в новите избори имат:
а) българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден, включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите притежават:
- адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община (при избор на кмет на община или общински съвет) или кметство (при избор на кмет на кметство), или
- адресна регистрация по постоянен адрес в общината (при избор на кмет на община или общински съвет) или кметството (при избор на кмет на кметство), където се произвежда новия избор и настоящ адрес в различна община или кметство на територията на Република България;
- адресна регистрация по настоящ адрес в общината или кметството, където се произвежда новия избор в случаите по чл. 53, ал. 1 от ИК;
б) гражданите на други държави - членки на Европейския съюз, които не са български граждани, навършили са 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България и:
- към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите притежават адрес на пребиваване на територията на съответната община (при избор на кмет на община или общински съвет) или съответното кметство (при избор на кмет на кметство);
- са заявили желанието си да упражнят правото си на глас в съответното населено място не по късно от 40 дни преди изборния ден с декларация по образец, при условие, че не са подавали такава в общите избори.
10. При създаване на нова община или кметство право да избират общински съветници и/или кмет имат българските граждани и гражданите на груга държава - членка на Европейския съюз, които отговарят на условията по т. 9, и имат адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес (адрес на пребиваване) на територията, включена в новосъздадената община или кметство към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите.

Право да бъдат избирани за общински съветници или кметове
11. Право да бъдат избирани за общински съветници или кметове в новите избори имат българските граждани, които отговарят на условията по т. 9, буква „а" и нямат друго гражданство в държава извън Европейския съюз.
12. Право да бъдат избирани за общински съветници имат и гражданите на други държави - членки на Европейския съюз, които отговарят на условията по т. 9, буква „б", нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са заявили желанието си да бъдат избрани с писмена декларация.
13. При създаване на нова община или кметство право да бъдат избирани за общински съветници и/или кметове имат българските граждани които отговарят на условията по т. 9 и имат адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес на територията, включена в новосъздадената община или кметство към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите. Гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз имат право да бъдат избирани за общински съветници, ако отговарят на условията по т. 9 и имат адресна регистрация по адрес на пребиваване на територията, включена в новосъздадената община или кметство към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите.

III. Регистрация при произвеждане на нови избори

14. Извършената в Централната избирателна комисия регистрация на партии и коалиции за участие в общите избори за общински съветници и кметове, произведени на 23 октомври 2011 г. запазва действието си.
15. За участието си в новите избори партиите и коалициите от партии по т. 14 подават заявление до Централната избирателна комисия, към което се прилага:
а) удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, предхождащи годината на произвеждане на новия избор;
б) удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите.
16. Партиите по т. 14, променили оправомощените да ги представляват лица или осъществили други промени в устава, имащи отношение към изборите уведомяват за това Централната избирателна комисия и представят в срок не по-късно от 65 дни преди датата на произвеждането на изборите документите по чл. 89, ал. 3 от ИК.
17. Коалициите от партии по т. 14, променили оправомощените да ги представляват лица или осъществили други промени в решението за създаване на коалицията от партии, имащи отношение към изборите уведомяват за това Централната избирателна комисия и представят в срок не по-късно от 65 дни преди датата на произвеждането на изборите документите по чл. 91, ал. 4 от ИК.
18. Партиите и коалициите от партии, които не притежават регистрация по т. 14 се регистрират в Централната избирателна комисия по реда на решение № 24 - МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК, като датите, посочени в него се променят в съответствие с датата на новия избор.
19. Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, които ще участват в новите избори се регистрират в съответната общинска изборателна комисия при условията и по реда на решение № 203 - МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК като датите, посочени в него се променят в съответствие с датата на новия избор.
20. Регистрацията на кандидатите за общински съветници и кметове се извършва при условията и по реда на решение № 530 - МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК, като датите, посочени в него се променят в съответствие с датата на новия избор.


ІV. Разходи по организационно-техническата подготовка
на новия избор

21. Възнагражденията на членовете на общинската избирателна комисия и на членовете на секционните избирателни комисии се определят с решение на Централната избирателна комисия.
22. Разходите по организационно-техническата подготовка на новите избори са за сметка на държавния бюджет.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • № 2913 / 28.11.2023

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори

  • № 2912-МИ / 22.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кресна, област Благоевград

  • всички решения