Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1495-МИ
София, 16 ноември 2011 г.

ОТНОСНО:  частичен избор за кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 4 във връзка с чл. 279 и 280 от Изборния кодекс и чл. 41, ал. 1 и 3 и чл. 42 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Частични избори се произвеждат при предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет, когато до края на мандата остава повече от една година.
Частичните избори се произвеждат по общия ред, предвиден в Изборния кодекс, и при спазване на отклоненията от него, уредени в чл. 279 и 280 от ИК.
НАСРОЧВАНЕ
1. Президентът на Република България насрочва частични избори за кмет не по-късно от 50 дни преди изборния ден по предложение на ЦИК, когато пълномощията на кмет са прекратени предсрочно в случаите по чл. 42, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).
2. В срок от 7 дни от влизане в сила на решението на ОИК по чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА за предсрочното прекратяване на пълномощията на кмет, ОИК взема решение, с което уведомява ЦИК за това.
Решението на ОИК включва:
- общината или кметството, където ще се произвеждат изборите;
- причината за произвеждане на изборите и основанията за прекратяване на пълномощията на кмета;
- предложение за примерна дата за произвеждане на частичен избор.
Във всички случаи ОИК провежда среща с кмета на общината (респективно заместник-кмета на общината, определен с решение на общинския съвет, съответно временно изпълняващия длъжността кмет на общината или кметството) за съгласуване на организационните мерки по произвеждането на избора, включително и най-удобната дата за това.
3. В срок до 3 дни от приемане на решението за уведомяване на ЦИК за предсрочното прекратяване на пълномощията на кмет, ОИК го изпраща на ЦИК, заедно с решението за предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета с отбелязване върху него кога е влязло в сила и с документа/ите установяващ/и основанията за прекратяване на пълномощията на кмета - един от следните документи:
а) оставка на кмета на общината или кметството, адресирана до ОИК и подадена чрез председателя на общинския съвет (в случаите на чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА);
б) медицински документ, удостоверяващ, че кметът на община или кметство поради заболяване се намира в трайна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца и заверен препис от решението на общинския съвет (в случаите на чл. 42, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗМСМА);
в) заверено от общинската администрация копие от акт за смърт на кмета на общината или кметството (в случаите на чл. 42, ал. 1, т. 2 предл. 2 от ЗМСМА);
г) заверен от съда препис от влязла в сила присъда, с която кметът на общината или кметството е осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер (в случаите на чл. 42, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА);
д) документи установяващи неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА в срок (в случаите по чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА);
е) копие от решение на общинския съвет и копие от броя на "Държавен вестник", в който е публикуван указът на президента на Република България за извършени административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния адрес в общината или кметството (в случаите по чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА);
ж) в случаите по чл. 42, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА:
- решение или удостоверение на ЦИК за обявяване на кмета за избран за народен представител;
- решение на Народното събрание за избиране на кмета за министър;
- решение на Министерски съвет за назначаване на кмета за областен управител, заповед за назначаване на кмета за заместник-областен управител или заместник-министър;
- удостоверение (копие от договор), от което е видно, че лицето е заело друга длъжност по трудово или служебно правоотношение;
з) удостоверение от компетентен орган, установяващо, че кметът извършва търговска дейност по смисъла на ТЗ, че е контрольор, управител или прокурист в търговско дружество, че е търговски пълномощник, представител или посредник, синдик, ликвидатор или участва в надзорен, управителен или контролен орган на търговско дружество или кооперация за времето на мандата си (в случаите на чл. 42, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА);
и) документ удостоверяващ, че кметът е отсъствал неоснователно от работа повече от 1 месец (в случаите на чл. 42, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА);
к) заверен препис на влязло в сила решение, с което се установява конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (в случаите на чл. 42, ал. 1, т.10 от ЗМСМА);
л) документ, издаден от съответния орган, удостоверяващ, че кметът на общината или кметството не отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 5 от ИК (в случаите на чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА).
4. В срок до 7 дни от получаване на решението на ОИК Централната избирателна комисия предлага на президента на републиката да насрочи частичен избор за кмет.
5. Президентът на републиката насрочва частичния избор в срок до 14 дни от получаване на предложението на ЦИК.
6. Когато до края на мандата на кмет остава по-малко от една година, не се произвеждат частични избори за кмет.

АКТИВНО И ПАСИВНО ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО

7. Право да избират имат българските граждани и гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, които имат статут на постоянно или продължително пребиваващи в случаите по чл. 63, ал. 1 от ИК, които са навършили 18 години до изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат адресна регистрация по постоянен адрес (а в случаите по чл. 53, ал. 1 от ИК или по настоящ адрес) в съответното населено място, както и настоящ адрес в Република България най-малко през последните 6 месеца преди датата на избора, определена в указа на президента на републиката за насрочване на частичния избор.
Право да бъдат избирани за кметове имат българските граждани, които нямат друго гражданство извън държава - членка на Европейския съюз, навършили са 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат адресна регистрация по постоянен адрес (както и настоящ адрес в Република България) в съответното населено място или настоящ адрес в съответното населено място към дата 6 месеца преди датата на изборите, определена с Указа на президента на републиката за насрочване на частичния избор.

ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР. ОСОБЕНИ ПРАВИЛА

8. Обявяването на датата за насрочения от президента на републиката избор става писмено на видно място в общината и/или кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.
9. Извършената в ЦИК регистрация на политическите партии и коалициите от партии за участие в изборите на 23 октомври 2011 г. запазва действието си.
10. За да могат да участват в частичен избор, политическите партии и коалициите от партии подават заявление до ЦИК в сроковете по чл. 280 от ИК - не по-късно от 45 дни преди изборния ден. Централната избирателна комисия с решение допуска съответната политическа партия или коалиция от партии за участие в частичния избор и им издава удостоверение.
Към заявлението се прилагат:
- удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за внесени финансови отчети за последните 3 години;
- удостоверение за актуално правно състояние на партиите от Софийски градски съд издадено не по-рано от датата на обнародване в „Държавен вестник" на Указа на президента на републиката за насрочване на частичния избор.
Ако в един и същи ден са насрочени частични избори в няколко различни избирателни района (общини, кметства), политическите партии и коалициите от партии могат да подадат едно общо заявление, в което се изброяват всички избори, в които искат да участват и да приложат към него един комплект от необходимите документи.
12. Когато преди произвеждането на частичен избор за кмет една или повече партии излязат от регистрирана в ЦИК коалиция от партии за участие в общите избори, тя запазва регистрацията си, ако в нея са останали поне две партии. Партиите, излезли от коалицията от партии, могат да участват в изборите самостоятелно при спазване реда на чл. 280 от ИК.
13. Нерегистрираните за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г. политически партии се регистрират в ЦИК не по-късно от 45 дни преди изборния ден. Нерегистрираните коалиции от партии се регистрират не по-късно от 40 дни преди изборния ден. Към заявлението се прилагат документите по чл. 89, ал. 3 и чл. 91, ал. 4 от ИК. При регистрацията им се прилагат изискванията на Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК, с изключение на сроковете и датите, посочени в него.
14. Партиите и коалициите от партии, променили лицата, оправомощени да ги представляват, или регистрирали други промени в устава си или решението за създаване на коалицията от партии, имащи отношение към изборите, уведомяват за тези промени ЦИК и представят съответните документи за това, предвидени в чл. 89, ал. 3 или в чл. 91, ал. 4 от ИК в срока за регистрация - 45 дни преди изборния ден.
Ако няма промяна в оправомощените представители на партиите и коалициите от партии, те изпълняват възложените им права и при частични избори.
15. Политическите партии и коалициите от партии, които ще участват в частичния избор, се регистрират в ОИК не по-късно от 35 дни преди изборния ден. При регистрацията им се прилагат изискванията на Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК, с изключение на сроковете и датите, посочени в него.
16. Кандидатите се регистрират в ОИК не по-късно от 30 дни преди изборния ден и се обявяват не по-късно от 27 дни преди изборния ден на общодостъпно място в сградата, в която се помещава ОИК.
17. Избирателните секции се образуват не по-късно от 35 дни преди изборния ден със заповед на кмета на общината, с която се определя и тяхната номерация и адрес.
18. Избирателните списъци се актуализират и се обявяват от органите по чл. 40, ал. 1 от ИК не по-късно от 25 дни преди изборния ден.
19. Общинските избирателни комисии назначават секционните избирателни комисии не по-късно от 25 дни преди изборния ден по предложение на кмета на общината, направено след консултации с парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат представители в Европейския парламент, но не са парламентарно представени, не по-късно от 28 дни преди изборния ден.
20. Предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден.
21. Разходите за организационно-техническата подготовка на частичните избори (включително възнагражденията на ОИК и СИК) са за сметка на общинския бюджет.
22. Възнагражденията на членовете на ОИК и СИК се определят с решение на ЦИК.
23. Общинските избирателни комисии в предизборния период осигуряват целодневно дежурство от отделни свои членове за регистрирането на политически партии, коалиции от партии, инициативни комитети и кандидати и за обезпечаване на цялостната дейност на комисиите по произвеждане на частичния избор.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения