Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1494-НС
София, 28 септември 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 7-5 от 28.09.2022 г. от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“, представлявано от Михаил Стоянов Мирчев, чрез Надежда Богомилова Гологанова, регистрирано с Решение на ЦИК № 1384-НС от 05.09.2022 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев – представляващ сдружението, в полза на 24 (двадесет и четири) лица – представители на сдружение;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 24 (двадесет и четири) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- пълномощно в полза на Надежда Богомилова Гологанова.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 24 лица за регистрация като наблюдатели в страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 23 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за едно лице са установи несъответствия

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 23 (двадесет и трима) упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Янко Асенов Симеонов

 

2.

Йордан Димитров Узунов

 

3.

Васил Костадинов Кодинов

 

4.

Диана Петрова Костадинова

 

5.

Надя Ангелова Иванова

 

6.

Иван Шанков Петков

 

7.

Десислава Василчева Вълева

 

8.

Йордан Ангелов Шопов

 

9.

Кирил Атанасов Писаров

 

10.

Димитър Атанасов Чингаров

 

11.

Теодора Атанасова Налбантова

 

12.

Мая Ангелова Павлова

 

13.

Асен Райчев Ангелов

 

14.

Златка Кирилова Молдованска

 

15.

Иван Георгиев Ангелов

 

16.

Недялка Илиева Хаджиева

 

17.

Димитър Тодоров Генов

 

18.

Сребрин Руменов Пенчев

 

19.

Тинка Господинова Иванова

 

20.

Костадин Милушев Алексов

 

21.

Дияна Тодорова Рашева

 

22.

Цонка Иванова Добрева

 

23.

Ангел Валентинов Атанасов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения