Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1494-ПВР/МИ
София, 15 ноември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, назначена с Решение № 381-ПВР/МИ от 17.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-811/15.11.2011 г. от Илия Николов Вулянов - представител на ПП „ГЕРБ" за община Лесичово, област Пазарджик, в което се прави предложение за назначаване на Татяна Красимирова Керемидова, като член на ОИК - Лесичово, на мястото на подалата заявление за освобождаване, като член на ОИК - Лесичово, Веселина Господинова Милкова, поради назначаването й, като заместник-кмет на община Лесичово, област Пазарджик. Към предложението са приложени: заявление от Веселина Господинова Милкова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта; копие от диплома за завършено висше образование на Татяна Красимирова Керемидова; копие от трудов договор № 29/07.11.2011 г. от община Лесичово; пълномощни - 2 броя.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, Веселина Господинова Милкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 4 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, Татяна Красимирова Керемидова, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения