Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1491-МИ
София, 22 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК – Струмяни, област Благоевград

В Централната избирателна комисия чрез Общинска избирателна комисия – Струмяни, е постъпило писмо с вх. № МИ-15-1050/22.10.2019 г. с приложено предложение от Димитър Кирилов Гегов – общински председател на ПП „БСП“, за временно освобождаване на Кирил Димитров Гегов като член на ОИК, поради заболяване, с приложен болничен лист за периода от 14.10.2019 г. до 29.10.2019 г. Предлага се на негово място да бъде назначена Евелина Крумова Иванова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Евелина Крумова Иванова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Струмяни, област Благоевград, Евелина Крумова Иванова, ЕГН …, на мястото на Кирил Димитров Гегов, ЕГН …, до завръщане на титуляра.

На заместващия член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения