Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 149-НС
София, 26 май 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на ПП „ПРАВОТО“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от ПП „ПРАВОТО“, подписано от изрично упълномощено лице Мануел Петров Калев, заведено под № 18 на 26 май 2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 21.05.2021 г. от СГС, VI-23 състав, по ф.д. № 45/2019 г.

2. Удостоверение № 48-00-752 от 21.05.2021 г. на Сметната палата  за внесени от партията финансови отчети за 2019 и 2020 г.

3. Образец от подписа на представляващия партията.

4. Образец от печата на партията.

5. Вносна бележка, издадена от „Банка ДСК“ АД от 26.05.2021 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.

6. Удостоверение от 25.05.2021 г., издадено от „Банка ДСК“ АД за актуална банкова сметка.

7. Името на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.

8. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 2810 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

9. Пълномощно от Мария Петрова Колева в полза на Мануел Петров Калев.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ПП „ПРАВОТО“.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на ПП „ПРАВОТО“. за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., съгласно чл. 135, ал. 4 ИК и Раздел ІV, т. 18 от Решение № 33-НС от 18 май 2021 г.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 33-НС от 18 май 2021 г. на ЦИК за регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „ПРАВОТО” за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Наименованието на партията в бюлетината е ПП ПРАВОТО.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 485-НС / 29.07.2021

    относно: жалба от В. П. срещу решение № 162-НС от 06.07.2021 г. на РИК 13 – Пазарджик

  • № 484-МИ / 29.07.2021

    относно: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г.

  • № 483-МИ / 29.07.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Стражица, област Велико Търново

  • всички решения