Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 149-ЕП/ПВР/МИ/НР
София, 11 април 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Съединение, област Пловдив, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България, произведени през 2014 г., от изборите за общински съветници и за кметове, произведени през 2015 г. и национален референдум през 2015 г. и от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. и националния референдум през 2016 г

Постъпило е писмо с вх. № ЦИК-14-17/09.04.2019 г. на Централната избирателна комисия от Атанас Балкански – кмет на община Съединение, област Пловдив, с искане за разрешаване на достъп до запечатани помещения, находящи се в сградата на Общинската администрация – Съединение, гр. Съединение, ул. „6-ти септември“ № 13, в които се съхраняват изборни книжа и материали от:

- произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., с цел организиране на експертиза, научно-техническа обработка и предаване на Държавен архив – Пловдив – в стая 45 Б;

- произведените избори за общински съветници и за кметове през 2015 г. и национален референдум през 2015 г., с цел организиране на експертиза, научно-техническа обработка и предаване на Държавен архив – Пловдив – в стая 45 А;

- от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. и национален референдум през 2016 г. – в стая 45В.

Помещенията се налага да бъдат отворени и поради технически проблем с климатик, чиито кабели и отводни тръби минават и през трите стаи, поради което се налага спешен ремонт на климатика, който обслужва сървърното помещение на община Съединение.

Тъй като не е изтекъл срокът за съхранение на изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, произведени през 2014 г., от изборите за общински съветници и за кметове, произведени през 2015 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2016 г. и националните референдуми, произведени през 2015 г. и 2016 г. не следва да се дава разрешение за отваряне на помещенията за целите, посочени в т. І и ІІ от исканията, а само за целите, посочени в т. ІІІ.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 30 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения гр. Съединение, област Пловдив, ул. „6-ти септември“ № 13, в сградата на общинската администрация – Съединение – ет. 4, стаи 45А, 45Б и 45В, само за извършване на спешен ремонт на климатика, който обслужва сървърното помещение на община Съединение.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени). Не се допуска развързване на торби и отваряне на пликове с изборни книжа и материали.

След приключване на ремонта изборните книжа и материали се прибират в помещенията, предназначени за съхранението им, които се запечатват по реда на Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от изборите за членове на Европейския парламент от Република България и национални референдуми в срок от 5 години от произвеждането им.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения