Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 149-ЕП
София, 11 април 2014 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрация на партия „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ” за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Централната избирателна комисия с Решение № 129-ЕП от 9 април 2014 г. е регистрирала политическа партия „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс. С писмо изх. № 90-03-254 от 11.04.2014 г. и протокол от 11.04.2014 г. на ГД „ГРАО" в МРР в изпълнение на чл. 135, ал. 2 от ИК и Решение № 39-ЕП от 02.04.2014 г. на ЦИК е установено, че не са изпълнени условията на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс.
Списъкът, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на 3350 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ", не отговаря на условията на закона. Видно от представения протокол на ГД „ГРАО" в МРР броят на установените коректни записи е 2178, което не отговаря на условията на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 39-ЕП от 02.04.2014 г. и Решение № 79-ЕП от 04.04.2014 г. на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 135, ал. 5 във връзка с чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на партия „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, извършена с Решение № 129-ЕП от 09.04.2014 г. на ЦИК, и анулира издаденото удостоверение № 17 от 09.04.2014 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения