Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1488-НС
София, 27 септември 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-11-58 от 27.09.2022 г. за регистрация на застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Заявлението е подписано от Танзер Юсеинов Юсеинов – упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“.

Към заявлението са приложени:

- списък съдържащ имената и ЕГН на 73 (седемдесет и три) лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатската листа, на хартиен и технически носител;

- декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници – 73 брой;

- копие от пълномощно от Мустафа Сали Карадайъ – представляващ партията, в полза на Сезгин Юсеин Мехмед;

- копие от пълномощно от Сезгин Юсеин Мехмед за преупълномощаване на Танзер Юсеинов Юсеинов.

След извършена проверка, получена в Централната избирателна комисия с вх. № НС-00-279 от 27.09.2022 г. се установи, че 72 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за едно лице са установени несъответствия.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117 – 123 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 1318-НС от 19 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидатска листа на политическа партия „Движение за права и свободи“ в избирателни секции извън страната следните лица:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Неджати Арда

 

2.       

Джеват Чърак

 

3.       

Ирфан Юсеин Осман

 

4.       

Любомир Мирчев Вълчев

 

5.       

Метин Билял Неджиб

 

6.       

Мустафа Исмаилов Мустафов

 

7.       

Мюмюн Рамадан Юмер

 

8.       

Наджие Шюкри Ахмед Мустакова

 

9.       

Неджат Мюмюн Осман

 

10.  

Нихат Ъшък

 

11.  

Рафет Юсеин Чауш

 

12.  

Ридван Адем Закир

 

13.  

Румен Йосифов Венецки

 

14.  

Семат Халит Йорен

 

15.  

Фахри Ватансевер

 

16.  

Хюлия Ахмед Алтън

 

17.  

Шенол Мустан Мухарем

 

18.  

Айгюл Есат Чавушоглу

 

19.  

Айхан Аптула Осман

 

20.  

Беркант Фикри Хасан

 

21.  

Гергин Данчев Дафинов

 

22.  

Гюрай Рамадан Мехмед

 

23.  

Елмира Рашкова Фиданова

 

24.  

Ердуан Исмет Халил

 

25.  

Лида Мартинова Младенова

 

26.  

Мериман Мюмюн Имам

 

27.  

Мехмед Ридван Байрям

 

28.  

Мюмюн Рамадан Мехмедали

 

29.  

Надрие Реджебова Шабанова

 

30.  

Озан Сатълмъш

 

31.  

Рамадан Шериф Емин

 

32.  

Северин Албертов Младенов

 

33.  

Соня Каменова Кабахел

 

34.  

Талят Мустафа Ахмед

 

35.  

Танер Сали Чавуш

 

36.  

Хасан Ъшъклар

 

37.  

Шенол Шериф Чауш

 

38.  

Бедри Фаик Ахмед

 

39.  

Денислав Минчев Джевизов

 

40.  

Красимир Огнянов Илиев

 

41.  

Мартин Мартинов Асенов

 

42.  

Метин Юмер Сали

 

43.  

Нихат Мустафа Халваджъ

 

44.  

Нурай Мехмедали Исмаил

 

45.  

Нурхан Нуритин Алиосман

 

46.  

Самет Сали Мехмед

 

47.  

Адем Абтула Мехмед

 

48.  

Адем Юдаим Мехмед

 

49.  

Айгюл Хюсеинова Мусова

 

50.  

Ангел Красимиров Илиев

 

51.  

Бирджан Улудаг

 

52.  

Владко Стойчев Младенов

 

53.  

Джелал Ариф Козумали

 

54.  

Евгения Минчева Алипиева

 

55.  

Елзан Шефкет Максуд

 

56.  

Ердинч Ахмед Билял

 

57.  

Ердинч Юсеин Изет

 

58.  

Жасмина Сидерова Атанасова

 

59.  

Лидия Савова Антонова

 

60.  

Мая Здравкова Алексиева

 

61.  

Мегдат Назми Ибрям

 

62.  

Мертол Хюсмен Исуф

 

63.  

Мехнур Хюсеинова Александрова

 

64.  

Миясе Ибрям Пазъ

 

65.  

Мустафа Адем Халил

 

66.  

Нора Здравкова Ковачева

 

67.  

Севда Александрова Харизанова

 

68.  

Стоян Левенов Йорданов

 

69.  

Фатма Ахмед Халил

 

70.  

Хюсейин Али Йетим

 

71.  

Ширин Бекир Улудаг

 

72.  

Юлия Вандова Гюней

 

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения