Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1488-МИ
София, 22 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Стоян Димитров Богданов упълномощен представител на ПП ГЕРБ в община Стамболийски, срещу решение № 91-МИ от 16.10.2019 г. на ОИК – Стамболийски

 

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-11-80-1 от 19.10.2019 г. от Стоян Димитров Богданов упълномощен представител на ПП ГЕРБ в община Стамболийски , срещу Решение № 91-МИ от 16.10.2019 г. на ОИК – Стамболийски. Поради липса на изискуемото мнозинство ОИК – Стамболийски е постановила решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4 ИК, което се оспорва от жалбоподателя на основание чл. 88, ал .2 във вр. с чл. 58 ИК.

Жалбоподателят твърди, че решението е незаконосъобразно.

В жалбата си жалбоподателят сочи, че г-н Любен Николов Лагадов е кандидат за кмет на Община Стамболийски (регистриран с Решение № 64-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Стамболийски) и в същото време е действащ общински съветник, като е присъствал на заседание на общинския съвет, проведено на 14.10.2019 г. и е гласувал по точките, включени в дневния ред. Сочи се, че в нарушение на чл.161, ал.1 ИК г-н Лагадов не ползва отпуск за времето от регистрацията му до обявяване на резултатите от изборите.

В обжалваното решение ОИК – Стамболийски приема, че г-н Любен Лагадов е общински съветник и регистриран кандидат за кмет на община Стамболийски. От присъствената форма на заседанието на общинския съвет, проведено на 14.10.2019 г., протокола от същото заседание и списъка на присъствие на заседанието, е видно, че г-н Лагадов е участвал при взимането на решенията на общинския съвет. В решението се посочва, че г-н Лагадов не е следвало да присъства на сесията на общинския съвет и с това виновно е нарушил разпоредбата на чл.161, ал.1 ИК.

Централната избирателна комисия след като се запозна с преписката в цялост, намира, че жалбата е допустима, но разгледана по същество е неоснователна поради следните съображения:

Съгласно чл.161, ал.1 ИК кандидат, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, с изключение на кандидат за общински съветник, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Господин Лагадов като общински съветник не попада в обхвата на разпоредбата на чл. 161, ал. 1 ИК, тъй като не е нито държавен, нито местен орган (кмет), за да е задължен да ползва отпуск по този ред. Следователно той има право да присъства и да участва на заседанията на общинския съвет, поради което не е налице нарушение. Общинската избирателна комисия – Стамболийски следва да вземе решение при условията на чл. 85, ал. 5 ИК.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 91-МИ от 16.10.2019 г. на ОИК – Стамболийски.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Стамболийски, за ново произнасяне съобразно дадените задължителни указания в мотивите на решението.

Решението на ЦИК подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения