Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1488-ПВР
София, 10 ноември 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на явна фактическа грешка в Решение № 1461-ПВР от 3 ноември 2011 г. на ЦИК

След извършена служебна проверка във връзка с писмо вх. № 2809 от 08.11.2011 г. от ПП „Демократическа партия" и писмо изх. № 37-0388 от 08.11.2011 г. на БНБ Централната избирателна комисия констатира, че в диспозитива на Решение № 1461-ПВР от 3 ноември 2011 г. на ЦИК на ред 4 от таблицата по т. 1, в който са описани политическите партии, участващи в коалиция от партии „Съюз на десните сили - СДС, Обединени земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали", БДФ", са пропуснати ПП „Демократическа партия" и ПП „Български демократически форум".
Двете политически партии са внесли изискуемия по чл. 78 във връзка с чл. 79, ал. 1 от ИК депозит, което се удостоверява от писма с изх. № 37-0248 от 04.08.2011 г. и № 37-0272 от 19.08.2011 г. на БНБ, и са участвали в състава на коалиция от партии, получила над 1 на сто от действителните гласове на национално ниво в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени на 23 октомври 2011 г. Тези обстоятелства са констатирани в мотивите на решението на Централната избирателна комисия, но не са отразени в диспозитива на решението.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 79, ал. 2, т. 1 и т. 2, буква „б" и чл. 80, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в Решение № 1461-ПВР от 3 ноември 2011 г. на ЦИК, като диспозитива на решението на ред 4, колона първа от таблицата по т. 1 да се чете:
„КП „Съюз на десните сили - СДС, „Обединени земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали", БДФ":
- ПП „Съюз на демократичните сили";
- ПП „Обединени земеделци";
- ПП „Движение „Гергьовден";
- ПП „Съюз на свободните демократи";
- ПП „Български демократичен съюз „Радикали"
- ПП „Демократическа партия";
- ПП „Български демократически форум"."


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения