Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1486-МИ
София, 10 ноември 2011 г.

ОТНОСНО:  определяне на реда за провеждане на заседания на ОИК и дежурства на членове за периода от 7 дни след обявяване на резултатите от изборите до следващите избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 32, ал. 2 във връзка с чл. 18, чл. 26, ал. 1, т. 3, чл. 30, ал. 1, чл. 33, ал. 1, т. 24, чл. 267, чл. 277 - 287 от Изборния кодекс и чл. 27, ал. 1, чл. 30, ал.4, 6 и 7, чл. 42, ал. 1 и 3 във връзка с чл. 38, ал. 1, 4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

I. Провеждане на заседания
1. За периода от 7 дни след обявяване на резултатите от изборите до следващите избори общинските избирателни комисии провеждат заседания в следните случаи:
а) за вземане на решение за прекратяване на пълномощията на общинския съвет, когато в продължение на три месеца общинският съвет не проведе заседание в случаите по чл. 27, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА);
б) за вземане на решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник в случаите по чл. 30, ал. 6 във връзка с ал. 4 от ЗМСМА;
в) за вземане на решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на община или кметство в случаите по чл. 42, ал. 3 във връзка с ал. 1 от ЗМСМА;
г) за вземане на решение за обявяване за избран следващия в съответната листа общински съветник при предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник - чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА;
д) за вземане на решение за уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор (чл. 33, ал. 1, т. 24 от ИК) в случаите, когато няма избран кмет или изборът за общински съветници и/или на кмет е обявен за недействителен;
е) за вземане на решение за уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор при предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на общината или кметството - чл. 279, ал. 2 от Изборния кодекс (ИК);
ж) за вземане на становище (писмено) по насрочени срещу решения на ОИК съдебни дела.
2. Заседания за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник.
2.1. Основание за провеждането на такива заседания е писмено уведомление до общинската избирателна комисия от председателя на общинския съвет или друг компетентен орган. Към уведомлението се прилага един от следните документи в зависимост от конкретния случай:
а) заверен от съда препис на съдебно решение за поставяне под запрещение на общински съветник с отбелязване кога е влязло в сила;
б) заверен от съда препис от присъда (с отбелязване кога е влязла в сила), с която общинският съветник е осъден на лишаване от свобода за извършено умишлено престъпление от общ характер;
в) адресирана до общинската избирателна комисия оставка на общински съветник, подадена чрез председателя на общинския съвет;
г) решение (или удостоверение) на Централната избирателна комисия за обявяване на общинския съветник за избран за народен представител;
д) решение на Народното събрание за избор на общинския съветник за министър;
е) решение на Министерския съвет за назначаване на общинския съветник за областен управител;
ж) решение на общинската избирателна комисия за избиране на общинския съветник за кмет;
з) заповед за назначаване на общинския съветник за заместник-министър, заместник-областен управител, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;
и) удостоверение, издадено от председателя на общинския съвет за неучастието на общинския съветник в три поредни заседания или общо в пет заседания през годината без уважителни причини;
к) медицински документ, удостоверяващ, че общинският съветник поради заболяване се намира в трайна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
л) удостоверение за постоянен адрес на общинския съветник при административно-териториални промени, водещи до закриване на общината или до промяна в постоянния му адрес извън територията на общината;
м) удостоверение от съответния компетентен орган (Агенция по вписванията или др.) за наличие на пречки по чл. 30, ал. 4, т. 9 от ЗМСМА или друг документ, удостоверяващ това обстоятелство;
н) сигнал за неизпълнение на задълженията по чл. 34, ал. 6 във връзка с ал. 5 от ЗМСМА;
о) заверен препис на влязло в сила решение, с което е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване на конфликт на интереси;
п) заверено от общинската администрация копие от акт за смърт;
р) документи, издадени от съответните компетентни органи, удостоверяващи, че общинският съветник не отговаря на условията за избираемост (чл. 30, ал. 4, т. 12 от ЗМСМА).
2.2. Общинската избирателна комисия взема решение, с което мотивирано прекратява или отказва да прекрати предсрочно пълномощията на общинския съветник.
2.3. Решенията на общинската избирателна комисия могат да бъдат обжалвани по реда на чл. 267 от ИК. Препис от решението на общинската избирателна комисия се изпраща до председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.
3. Заседания за предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на община или кметство.
3.1. Основание за провеждане на заседания за предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на община или кметство е писмено уведомление до общинската избирателна комисия от председателя на общинския съвет или друг компетентен орган. Към уведомлението се прилага един от следните документи, в зависимост от конкретния случай (чл. 42, ал. 1 от ЗМСМА):
а) оставка на кмета на общината или кметството, адресирана до общинската избирателна комисия и подадена чрез председателя на общинския съвет;
б) медицински документ, удостоверяващ, че кметът на общината или кметството поради заболяване се намира в трайна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
в) заверено от общинската администрация копие от акт за смърт на кмета на общината или кметството;
г) заверен от съда препис от влязла в сила присъда, с която кметът на общината или кметството е осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
д) удостоверение от компетентен орган, от което се установява осъществяване на дейност или заемане на длъжност по чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА от кмета на общината или кметството за времето на мандата му или неизпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА в срок;
е) копие от решение на общинския съвет и копие от броя на „Държавен вестник", в който е публикуван указът на президента на Република България за извършени административно-териториални промени, водещи до закриване на общината или кметството, или до промяна на постоянния адрес в общината или кметството;
ж) решение (или удостоверение) на Централната избирателна комисия за обявяване на кмета на общината или кметството за избран за народен представител;
з) решение на Народното събрание за избор на кмета на общината или кметството за министър;
и) решение на Министерския съвет за назначаване на кмета на общината или кметството за областен управител;
к) заповед за назначаването на кмета на общината или кметството за заместник-министър, заместник-областен управител или за назначаването му на друга длъжност по служебно правоотношение, както и трудов договор за заемане на друга длъжност по трудово правоотношение;
л) документи, издадени от компетентните органи, удостоверяващи, че кметът на общината или кметството неоснователно отсъства от работа за повече от един месец;
м) заверен препис на влязло в сила решение, с което е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване на конфликт на интереси;
н) документи, издадени от съответните компетентни органи, удостоверяващи, че кметът на общината или кметството не отговаря на условията за избираемост.
3.2. Общинската избирателна комисия взема решение, с което мотивирано прекратява или отказва да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на общината или кметството.
3.3. Решенията на общинската избирателна комисия могат да бъдат обжалвани по реда на чл. 267 от ИК. Препис от решението на общинската избирателна комисия се изпраща до Централната избирателна комисия и до председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.
4. Заседания за обявяване за избран следващия в съответната листа общински съветник се провеждат:
а) след влизане в сила на решението на общинската избирателна комисия за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник;
б) след получаване на документите по т. 2.1., букви „а", „б", „г" - „м", „о - „р" (чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА).
5. Заседания за обявяване за избран следващия в съответната листа общински съветник при неполагане на клетва.
Заседанията се провеждат въз основа на писмено уведомление от председателя на общинския съвет, че общински съветник не е положил клетва и/или не е подписал клетвен лист в сроковете по чл. 23, ал. 2 от ЗМСМА.
6. Заседания на общинската избирателна комисия за вземане на решение за уведомяване на Централната избирателна комисия да направи предложение до президента на Република България да насрочи:
а) нов избор;
б) частичен избор.
6.1. Заседанията по т. 6, буква „а" се провеждат на основание решението на общинската избирателна комисия, че няма избран кмет на втори тур или въз основа на влязло в сила съдебно решение, с което изборът на общински съветници и/или кмет е обявен за недействителен. Срокът за провеждане на заседанието на общинската избирателна комисия е 7 дни от обявяване на изборния резултат или от влизане в сила на решението на съда.
6.2. Заседанията по т. 6, буква „б" се провеждат на основание решенията на общинската избирателна комисия по т. 2 и 3 от настоящото решение, с които се прекратяват предсрочно пълномощията на общински съветник или кмет или се констатира настъпилото по силата на закона предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета или общинския съветник.
6.3. Когато след прекратяване пълномощията на кмет до края на мандата остава по-малко от една година, частичен избор за кмет не се произвежда. В тези случаи общинският съвет избира кмет.
6.4. При предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник независимо, че до края на мандата остава по-малко от една година, общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия в съответната листа кандидат. Когато броят на мандатите е изчерпан, или при предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник, избран като независим кандидат, мястото остава незаето до края на мандата.
6.5. Когато пълномощията на общинския съвет са прекратени на основание чл. 27, ал. 1 от ЗМСМА и до края на мандата остава по-малко от една година, нов избор за общински съвет не се насрочва. В този случай новият състав на общинския съвет се формира по реда на чл. 277, ал. 3 от ИК, като общинската избирателна комисия обявява за съветник следващия/те в съответната листа кандидат/и до изчерпване на мандатите. Когато броят на мандатите е изчерпан или в общинския съвет е имало общински съветници, избрани като независими, съответното място остава незаето до края на мандата.
7. При всички случаи, когато към уведомленията, отправени до общинската избирателна комисия с искане за вземане на решение, не е приложен официален препис от документ, общинската избирателна комисия отправя искане до съответния орган или съд за служебно издаване на официалния препис от документа (решение, административен акт, удостоверение и др.).
8. Заседания за вземане на становище по насрочено дело пред съда за оспорване на изборните резултати (чл. 267 от ИК).
Основание за заседанията е призовка от съда с приложени към нея съдебен акт, жалба или други книжа. Общинската избирателна комисия предприема действия за изпълнение разпорежданията на съда и взема писмено становище по жалбата, което се депозира и отстоява в съда от представляващо комисията лице.


II. Дежурства.
9. Членовете на общинската избирателна комисия дават целодневни дежурства за:
а) подготовка на материалите за провеждане на заседанията на ОИК в случаите, посочени в закона и настоящото решение;
б) за представляване на общинската избирателна комисия пред съдилищата в дела по чл. 267 от ИК;
в) подготовка на административната преписка за изпращане в съда, както и за изготвяне на писмено становище по жалбата;
г) при получаване и предаване на изборни книжа по разпореждане на съдилищата или изпълнение на други разпореждания на съда;
д) по указание на Централната избирателна комисия.

ІІІ. Възнаграждения за заседания и дежурства
10. Възнагражденията на членовете на общинската избирателна комисия за периода от 7 дни след обявяване на резултатите от изборите до следващите избори се определят с решение на Централната избирателна комисия.
11. Централната избирателна комисия взема решение за изплащане на възнагражденията на членовете на общинската избирателна комисия за всеки отделен случай. За целта общинските избирателни комисии са длъжни да представят на Централната избирателна комисия следните документи:
а) искане за заплащане на възнаграждение на членове на общинската избирателна комисия, в което се описва накратко кога е проведено заседание или дежурство, както и основанието за провеждането му (посочва се съответната точка от настоящото решение), участвалите в заседанието или дежурството членове;
б) протокол от заседанието на общинската избирателна комисия и взетото решение, в който се отразяват присъствалите членове на ОИК и техните длъжности;
в) при дежурство - справка, подписана от председателя и секретаря на комисията, в която се описва на какво основание и за какво е дадено дежурството, и от кои членове на общинската избирателна комисия.
12. Исканията се комплектуват по реда на т. 11 и се изпращат в Централната избирателна комисия в едномесечен срок от датата на провеждането на заседанието или дежурството.
13. Искания, направени в нарушение на т. 11 и т. 12, не подлежат на разглеждане.

IV. Възнаграждението на членовете на общинската избирателна комисия и секционните избирателни комисии за произвеждане на нови или частични избори
14. Възнаграждението на членовете на общинската избирателна комисия и секционните избирателни комисии за произвеждане на нови или частични избори се определя с отделно решение на Централната избирателна комисия.
15. В случаите когато се изплаща възнаграждение за произвеждане на нов или частичен избор, не се полага отделно възнаграждение на членовете на общинската избирателна комисия за заседания и дежурства.


V. Общи разпоредби.
16. Лицата, включени в състава на избирателните комисии се освобождават от служебните им задължения за времето, необходимо за работата им в съответната комисия - провеждане на заседание или даване на дежурство. За това време те могат да ползват неплатен служебен отпуск, който се зачита за стаж по специалността, или по тяхно искане - полагащият им се платен годишен отпуск.
17. Разходите за пътуване и дневни за членовете на общинските избирателни комисии, чийто настоящ адрес не е в населеното място, където се провеждат заседанията на общинската избирателна комисия, се заплащат при спазване на действащите правила и нормативи.
18. Възнагражденията на членовете на общинските избирателни комисии при провеждане на заседания и дежурства, съответно разходите по т. 17 от настоящото решение, са за сметка на общинския бюджет на съответната община в случаите по ЗМСМА, а в останалите случаи - за сметка на държавния бюджет.
19. Възнагражденията на членовете на ОИК до 8 ноември 2011 г. включително се определят и заплащат съгласно Решение № 440-ПВР/МИ от 19 август 2011 г. на ЦИК.

Решението да се изпрати на Министерския съвет, общинските избирателни комисии, областните управители и кметовете на общини.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения