Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1485-МИ
София, 22 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ-БЗСЗБ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление с вх. № 12-1 от 20.10.2019 г. от сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ-БЗСЗБ“, представлявано от Иванка Дончева Делева – председател на УС, чрез пълномощника Ивайло Тодоров Цветков, регистрирана с Решение на ЦИК № 1463-МИ от 21.10.2019 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението (Приложение № 22-МИ от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от представляващия Иванка Дончева Делева, в полза на 9 (девет) лица – представители на сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ-БЗСЗБ“;

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 24-МИ от изборните книжа) – 9 (девет) бр.

- пълномощно от Иванка Дончева Делева в полза на Ивайло Тодоров Цветков.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 9 (девет) лица.

На 21.10.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ-БЗСЗБ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички  лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. на ЦИК.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 9 (девет) упълномощени представители на сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ-БЗСЗБ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Теодора Руменова Михайлова

2.       

Симеон Петров Чантарски

3.       

Теодор Бранимиров Тодоров

4.       

Сергей Георгиев Сергеев

5.       

Румен Замфиров Иванов

6.       

Жан Христов Панталеев

7.       

Йорданка Станимирова Видова

8.       

Лиляна Тодорова Александрова

9.       

Росен Тодоров Панев

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • № 2487-МИ / 21.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

  • № 2486-МИ / 21.09.2023

    относно: жалби срещу решения №11-МИ, №12-МИ и № 13-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Белоградчик

  • всички решения