Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1485
София, 19 май 2015 г.

ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети и медицински застраховки (за сметка на лицензиран застраховател) за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на членове на ЦИК, служители от администрацията на ЦИК, придружаващите ги лица при служебните пътувания в страната и чужбина, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията – хотелски резервации, настаняване и трансфер“

На основание чл. 57, ал. 1 от Изборния кодекс и чл. 14, ал. 4, т. 2 във връзка с чл. 101а - 101ж от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с необходимостта на комисията от възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети и медицински застраховки (за сметка на лицензиран застраховател) за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на членове на ЦИК, служители от администрацията на ЦИК, придружаващите ги лица при служебните пътувания в страната и чужбина, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията - хотелски резервации, настаняване и трансфер" Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКРИВА процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 101а - 101ж от ЗОП с предмет: „Осигуряване на самолетни билети и медицински застраховки (за сметка на лицензиран застраховател) за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на членове на ЦИК, служители от администрацията на ЦИК, придружаващите ги лица при служебните пътувания в страната и чужбина, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията - хотелски резервации, настаняване и трансфер".

ОДОБРЯВА поканата и документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а" от ЗОП.

Определя за отговорно лице по приемане на документите за участие - Николай Желязков, главен юрисконсулт в Дирекция „Администрация" на Централната избирателна комисия, като същият следва да публикува публичната покана в регистъра на АОП, както и в профила на купувача в сайта на ЦИК и да подготви и организира изпращането на съобщение до средствата за масово осведомяване.

Настоящото решение да се доведе до знанието на заинтересуваните лица за сведение и изпълнение от директора на Дирекция „Администрация" на ЦИК.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения