Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1484-МИ
София, 22 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за Балканите“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 1-4 от 21.10.2019 г. от сдружение „Младежи за Балканите“, представлявано от Емануела Димитрова Христова, регистрирано с Решение на ЦИК № 1284-МИ от 03.10.2019 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

Към заявлението (Приложение № 22-МИ от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от Емануела Димитрова Христова – председател на УС, в полза на 221 (двеста двадесет и едно) лица – упълномощени представители на сдружение „Младежи за Балканите“;

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели за страната в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 24-МИ от изборните книжа) – 221 (двеста двадесет и едно) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 221 лица.

На 21.10.2019 г. в ЦИК са получени по електронната поща писма от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Младежи за Балканите“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 193 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 03.09.2019 г. на ЦИК. За 28 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 193 (сто деветдесет и три) упълномощени представители на сдружение „Младежи за Балканите“ за страната, както следва:

     №

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1.       

Ивайло Стойков Капанъков

2.       

Христо Иванов Нанков

3.       

Таня Иванова Букова

4.       

Божанка Стефанова Самункова

5.       

Дарина Янкова Янкова

6.       

Николинка Запрянова Иванова

7.       

Недялка Стаматова Ценева

8.       

Веселинка Тенева Георгиева

9.       

Калинка Йорданова Христова

10.  

Иванка Господинова Чардаклиева

11.  

Станка Георгиева Хитова

12.  

Таня Андреева Тодорова

13.  

Николай Йорданов Драгиев

14.  

Стоянка Тенева Нейчева

15.  

Веселина Балева Велева

16.  

Дора Колева Йорданова

17.  

Атанас Стоянов Вълканов

18.  

Галина Грудова Горова-Вълканова

19.  

Христина Петкова Христова-Кавръкова

20.  

Димитър Стефанов Узунов

21.  

Янка Иванова Костова

22.  

Руси Георгиев Владев

23.  

Иван Недков Димитров

24.  

Бойко Георгиев Господинов

25.  

Здравка Костова Дюлгерова

26.  

Кънчо Иванов Пашов

27.  

Радостина Иванова Пашова

28.  

Илияна Петрова Петрова

29.  

Костантин Петров Петров

30.  

Станка Иванова Стойкова

31.  

Христина Костадинова Бъчварова

32.  

Божана Иванова Николова

33.  

Диана Иванова Димитрова

34.  

Соня Стефанова Денева

35.  

Стефани Тодорова Денева

36.  

Стоян Киров Бурев

37.  

Вена Георгиева Манцарова

38.  

Хърант Сънпат Меликов

39.  

Цветанка Славянова Костадинова

40.  

Тодорка Ганева Георгиева

41.  

Велика Атанасова Лячева

42.  

Красимира Драгомирова Хитова

43.  

Магдалена Лазарова Атанасова-Чакърова

44.  

Йонка Михайлова Милева

45.  

Атанаска Михайлова Тодорова

46.  

Петя Николова Чакърова

47.  

Златина Георгиева Бърдарова

48.  

Елена Пенева Станчева

49.  

Иванка Иванова Манолова

50.  

Екатерина Димитрова Димова

51.  

Станка Димитрова Георгиева

52.  

Марийка Николова Илиева

53.  

Стоянка Георгиева Маринова

54.  

Елена Василева Панайотова

55.  

Гергана Иванова Стоянова

56.  

Пламен Иванов Драгиев

57.  

Албена Паунова Стаматова

58.  

Стоянка Стоянова Кирова

59.  

Тодорка Стоянова Михова

60.  

Женя Йорданова Йорданова

61.  

Мариана Андреева Узунова

62.  

Кера Тодорова Златкова

63.  

Тодор Стоянов Стойчев

64.  

Стоянка Христова Деркозлиева

65.  

Цветана Недялкова Тодорова

66.  

Никол Антонова Калчева

67.  

Антон Емилов Калчев

68.  

Гинка Колева Грудева

69.  

Здравка Георгиева Брайкова

70.  

Златка Георгиева Капанова

71.  

Стоянка Станкова Стоянова

72.  

Апостол Колев Карапчански

73.  

Стефка Иванова Карапчанска

74.  

Димитринка Ефтимова Мюфтиева

75.  

Ралица Манолова Калпаклиева

76.  

Нина Йорданова Славова

77.  

Руси Михов Калпаклиев

78.  

Тодор Иванов Иванов

79.  

Станка Тодорова Иванова

80.  

Виолета Пенева Ябълкова

81.  

Иванка Димитрова Стойчева

82.  

Стела Тодорова Стойчева

83.  

Нелина Георгиева Стефанова

84.  

Георги Христов Иванов

85.  

Иван Станиславов Попов

86.  

Анелия Атанасова Костадинова

87.  

Мартин Христов Димитров

88.  

Желка Тодорова Велева

89.  

Мария Ефтимова Димитрова

90.  

Любомир Цветков Димитров

91.  

Йордан Петров Тотев

92.  

Румен Господинов Вълков

93.  

Стоян Хараламбиев Дамянов

94.  

Милена Костова Дамянова

95.  

Даниел Мирославов Стойков

96.  

Стоян Митев Стоянов

97.  

Красимира Якимова Георгиева

98.  

Росица Николаева Гайдарджиева

99.  

Елена Найденова Низамова

100.                    

Надя Константинова Василева

101.                    

Карима Самех Абду

102.                    

Милена Стоянова Русатева

103.                    

Донка Стоянова Бахчеванова

104.                    

Красимира Илиева Илиева

105.                    

Мила Николова Пеева

106.                    

Жана Йорданова Демирева

107.                      

Петър Георгиев Демирев

108.                    

Василка Николова Добрева

109.                    

Нено Ненчев Дипаяров

110.                    

Камелия Василева Чаракчиева

111.                    

Петя Колева Лафчиева

112.                    

Веселин Ангелов Лафчиев

113.                    

Веселина Вълчева Пепеляшева

114.                    

Стефан Георгиев Вълков

115.                    

Георги Митков Стойчев

116.                    

Катя Грудева Тенева

117.                    

Габриела Димитрова Иванова

118.                    

Ганка Петрова Иванова

119.                    

Стоян Кънчев Пасков

120.                    

Елена Георгиева Иванова

121.                    

Антон Николаев Фотев

122.                    

Руска Димитрова Манджукова

123.                    

Петкана Петкова Христова

124.                    

Стоян Василев Христов

125.                    

Тодор Станиславов Тодоров

126.                    

Димитрина Кралева Лефтерова

127.                    

Росен Георгиев Димов

128.                    

Величка Анастасова Теохарова

129.                    

Росица Атанасова Тодорова

130.                    

Йордан Желязков Тодоров

131.                    

Юлиана Аврамова Пеева

132.                    

Атанас Георгиев Иванов

133.                    

Дина Илчева Господинова

134.                    

Венцислав Ванков Шивачев

135.                    

Пенка Добрева Димитрова

136.                    

Теодора Желязкова Димова

137.                    

Румяна Ванкова Шивачева

138.                    

Маргарита Петрова Атанасова

139.                    

Пламен Недялков Стойков

140.                    

Керка Атанасова Физиева

141.                    

Димо Стоянов Физиев

142.                    

Христо Петров Кондев

143.                    

Руска Георгиева Христова

144.                    

Недялка Петкова Николова

145.                    

Радостина Димова Димова

146.                    

Николай Стефанов Чанев

147.                    

Христина Панайотова Иванова

148.                    

Йоана Красимирова Илиева

149.                    

Анна Николова Церович

150.                    

Анка Иванова Щерева

151.                    

Теодоси Емилов Димов

152.                    

Стела Иванова Горнакова

153.                    

Николина Жекова Иванова

154.                    

Иван Георгиев Иванов

155.                    

Стоян Янев Янев

156.                    

Янка Петкова Куртева

157.                    

Мартин Иванов Куртев

158.                    

Веселина Тодорова Павлова

159.                    

Коса Тодорова Миндова

160.                    

Анушка Кирилова Караманова

161.                    

Димитър Николаев Петков

162.                    

Марияна Колева Прагова

163.                    

Калина Иванова Пенева

164.                    

Николай Петров Ганев

165.                    

Кристияна Николаева Николова

166.                    

Йордан Кирилов Траев

167.                    

Кирил Димитров Траев

168.                    

Атанас Стойчев Добрев

169.                    

Желязка Христова Костадинова

170.                    

Иван Иванов Иванов

171.                    

Веселина Стоянова Христова

172.                    

Наталия Янчева Илиева

173.                    

Айсел Халилова Гугова

174.                    

Елена Неделчева Йовчева

175.                    

Даниела Георгиева Караулева

176.                    

Зоя Антонова Колева

177.                    

Гинка Кирилова Кирова

178.                    

Борислава Ивайлова Борисова

179.                    

Любляна Петкова Стоянова

180.                    

Кристина Андреева Стоянова

181.                    

Гергана Бисерова Симеонова

182.                    

Иван Петров Илиев

183.                    

Росица Стоянова Илкова

184.                    

Изабела Любомирова Стоянова

185.                    

Валентина Петрова Манова

186.                    

Владимир Петров Василев

187.                    

Никола Савов Николов

188.                    

Даниела Тодорова Лаковска

189.                    

Дарина Илиева Стоянова

190.                     

Красимир Стоянов Стоянов

191.                    

Магдалена Ангелова Ганева

192.   

Силвия Стоянова Бояджиева

193.                    

Иво Кирилов Иванов

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • № 2913 / 28.11.2023

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори

  • № 2912-МИ / 22.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кресна, област Благоевград

  • всички решения