Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1483-НС
София, 8 ноември 2011 г.

ОТНОСНО:  обявяване за избран за народен представител

На 4 ноември 2011 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 122, ал. 6 от Изборния кодекс предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Иво Тенев Димов, избран от 29 (двадесет и девети) многомандатен избирателен район - Хасково, издигнат от ПП "ГЕРБ" в 41-вото Народно събрание. Със свое Решение № 1475-НС от 7 ноември 2011 г. по реда на чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия е обявила за избран за народен представител следващия в листата кандидат - Жулиета Кирилова Беливанова.
На 8 ноември 2011 г. в Централната избирателна комисия е постъпило писмо вх. № 2802 от 08.11.2011 г., от което се установява, че по отношение на Жулиета Кирилова Беливанова не са налице предпоставките по чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс, поради което за избран следва да бъде обявен следващият в листата кандидат.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

Обявява за избрана за народен представител в 29 (двадесет и девети) многомандатен избирателен район - Хасково, Катя Ангелова Чалъкова, ЕГН ..., от листата на ПП "ГЕРБ".
Решението да се обнародва в "Държавен вестник".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения