Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1482-НС
София, 27 септември 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление с вх. № 15 от 26.09.2022 г. от СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“, представлявано от Янко Георгиев Янков, за регистрация за участие с наблюдатели в страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Янко Георгиев Янков, представляващ сдружението, в полза на 237 (двеста тридесет и седем) лица – представители на СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 237 (двеста тридесет и седем) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г., което се установява от удостоверението от Агенцията по вписванията за сдружението.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 236 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 1 лице са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 236 (двеста тридесет и шест) упълномощени представители на СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Мариана Мавродиева Иванова

 

2.

Радостина Стойчева Стоянова

 

3.

Диана Русева Семова

 

4.

Гроздана Иванова Стойчева

 

5.

Елена Калчева Петрова

 

6.

Кристияна Петкова Калчева

 

7.

Еленка Василева Динева

 

8.

Иванка Величкова Генчева

 

9.

Минчо Иванов Минчев

 

10.

Таня Димитрова Сиракова

 

11.

Катя Димова Димова

 

12.

Славена Георгиева Реттерат

 

13.

Елена Тодорова Пройнова

 

14.

Цветанка Василева Дончева

 

15.

Живка Недева Маринова

 

16.

Пламена Нанева Нанева

 

17.

Генчо Динев Генчев

 

18.

Иванка Георгиева Димитрова

 

19.

Георги Тодоров Хаджиев

 

20.

Димитрина Нейчева Ангелова

 

21.

Русалия Ангелова Даскалова

 

22.

Иван Дончев Попов

 

23.

Иван Митков Стойнов

 

24.

Росица Петрова Йорданова

 

25.

Тодорка Гочева Кръстева

 

26.

Цветанка Малева Стефанова-Паричкова

 

27.

Володя Колев Паричков

 

28.

Елена Минчева Василева

 

29.

Недялка Делчева Калева

 

30.

Живко Славов Желязков

 

31.

Румяна Райчева Желязкова

 

32.

Славейка Грозева Стоянова

 

33.

Христина Неделчева Колева

 

34.

Станимир Стойчев Стоев

 

35.

Славка Атанасова Стоева

 

36.

Мария Николова Петкова

 

37.

Виктор Живков Желязков

 

38.

Радостина Георгиева Желязкова

 

39.

Севда Ахмедова Нанаджиева

 

40.

Теменужка Валентинова Кръстева

 

41.

Ленко Димитров Христов

 

42.

Костадин Георгиев Неделчев

 

43.

Ивелина Тенева Минчева

 

44.

Биляна Димитрова Минчева

 

45.

Меглена Стойчева Митева

 

46.

Илия Стефанов Цветков

 

47.

Надежда Димитрова Бечева

 

48.

Петя Иванова Русева

 

49.

Димка Янкова Танева

 

50.

Еленка Христова Колева

 

51.

Радостина Тончева Рачева

 

52.

Росица Иванова Абаджиева

 

53.

Антонио Георгиев Иванов

 

54.

Янка Стефанова Танева

 

55.

Радостин Динев Дичев

 

56.

Станислав Дичев Дичев

 

57.

Таня Стоянова Георгиева

 

58.

Евгения Димитрова Ганчева

 

59.

Нейчо Ройдев Нейков

 

60.

Септемврина Денчева Барова

 

61.

Веселина Иванова Антич

 

62.

Генка Тодорова Димова

 

63.

Евдокия Андреева Несторова

 

64.

Георги Господинов Василев

 

65.

Камелия Георгиева Василева

 

66.

Златина Тенева Василева

 

67.

Стефка Митева Стоянова

 

68.

Камен Лъчезаров Смилов

 

69.

Красимира Димитрова Златева

 

70.

Делян Недков Недев

 

71.

Динка Желева Недева

 

72.

Румяна Тенева Грозева

 

73.

Николай Димов Динев

 

74.

Пенка Христова Кръстева

 

75.

Танчо Иванов Танев

 

76.

Тодорка Борисова Попова

 

77.

Десислава Петкова Тараболова

 

78.

Диана Ангелова Пейчева

 

79.

Камелия Цанкова Тодорова

 

80.

Веса Стоянова Видева

 

81.

Христина Тодорова Кръстева

 

82.

Нели Валентинова Георгиева

 

83.

Борис Георгиев Кузманов

 

84.

Бойко Савов Станчев

 

85.

Минка Нейчева Стоева

 

86.

Мая Иванова Матева

 

87.

Иванка Динева Иванова

 

88.

Михаил Тошков Стоянов

 

89.

Иван Николов Стефанов

 

90.

Костадин Николов Стефанов

 

91.

Диана Славиевна Георгиева

 

92.

Мирослава Миланова Йорданова

 

93.

Петя Димитрова Желева

 

94.

Денка Захариева Койчева-Гьонева

 

95.

Галя Колева Караиванова

 

96.

Минка Неделчева Петкова

 

97.

Емилия Нунева Енева

 

98.

Таньо Славов Танев

 

99.

Димка Колева Кирева

 

100.

Веселина Станчева Танева

 

101.

Донка Нанева Иванова

 

102.

Теодора Стефанова Михова

 

103.

Виолета Делчева Кръстева

 

104.

Стоян Малчев Генов

 

105.

Теодор Жеков Тодоров

 

106.

Милена Стефанова Трифонова

 

107.

Павлинка Кръстева Жекова

 

108.

Деяна Ганчева Кунева

 

109.

Жанета Илчева Кунева

 

110.

Дочка Иванова Пенчева

 

111.

Мая Василева Радичкова

 

112.

Радичко Пенев Радичков

 

113.

Стефан Станчев Петков

 

114.

Димчо Делчев Димов

 

115.

Марияна Димитрова Стоянова

 

116.

Велина Петрова Йорданова

 

117.

Мирослава Станчева Петкова

 

118.

Милена Делчева Аладжова

 

119.

Пламен Денев Аладжов

 

120.

Мария Стефанова Иванова

 

121.

Цветан Денев Аладжов

 

122.

Румен Русев Райчев

 

123.

Светла Иванова Динева

 

124.

Нейко Васков Живков

 

125.

Миньо Михайлов Москов

 

126.

Галя Пройчева Пройчева

 

127.

Владимир Василев Владимиров

 

128.

Кремена Иванова Василева

 

129.

Ана Павлова Занова

 

130.

Румен Асенов Юлиянов

 

131.

Султана Миткова Юлиянова

 

132.

Таня Маринова Колева

 

133.

Таня Господинова Иванова

 

134.

Иван Рашев Иванов

 

135.

Лила Иванова Денева

 

136.

Илиян Тодоров Николов

 

137.

Катя Димитрова Димитрова

 

138.

Ваня Русева Иванова

 

139.

Цветелина Денчева Начева

 

140.

Марияна Ганчева Стоянова

 

141.

Станимира Стоянова Стоянова

 

142.

Дани Иванова Дачева

 

143.

Мариана Томова Маркова

 

144.

Виолета Георгиева Костова

 

145.

Динка Маринова Колева

 

146.

Георги Минчев Георгиев

 

147.

Кольо Енев Енев

 

148.

Маргарита Атанасова Вълчева

 

149.

Данчо Желев Вълчев

 

150.

Кънчо Иванов Кънев

 

151.

Росица Стефанова Динева

 

152.

Стефан Динчев Динев

 

153.

Минка Пенчева Профирова

 

154.

Петър Калинов Калинов

 

155.

Кольо Иванов Профиров

 

156.

Жельо Димитров Колев

 

157.

Росен Иванов Русев

 

158.

Петко Желязков Денев

 

159.

Христина Атанасова Гочева

 

160.

Златка Гинева Жекова

 

161.

Нели Йовчева Мемдуева

 

162.

Николай Петров Димов

 

163.

Петя Желева Димова

 

164.

Христо Желязков Ганчев

 

165.

Екатерина Недялкова Ангелова

 

166.

Сергей Владимиров Бодуров

 

167.

Светла Господинова Танева

 

168.

Иванка Добрева Рашева

 

169.

Минка Господинова Бонева

 

170.

Донка Пенчева Карафизиева

 

171.

Спаска Иванова Атанасова

 

172.

Диньо Василев Василев

 

173.

Ваньо Господинов Иванов

 

174.

Иван Стайков Стоянов

 

175.

Теньо Стоев Иванов

 

176.

Стоянка Георгиева Иванова

 

177.

Танка Стоянова Димитрова

 

178.

Пенка Михайлова Русева

 

179.

Пламен Иванов Казаков

 

180.

Мария Райчева Жекова

 

181.

Енчо Ташев Ташев

 

182.

Мариана Желева Ташева

 

183.

Атанаска Добрева Танева

 

184.

Стоянка Николаева Пенева

 

185.

Анета Тодорова Тодева

 

186.

Златка Иванова Тодева

 

187.

Недялка Делчева Иванова

 

188.

Иван Тодоров Николов

 

189.

Венцислав Петков Петков

 

190.

Надка Видева Петкова

 

191.

Петьо Венциславов Петков

 

192.

Мирослава Минкова Стоева

 

193.

Петранка Димова Добрева

 

194.

Антоанета Запрянова Русенова

 

195.

Радко Русенов Русенов

 

196.

Дияна Тодорова Стефанова

 

197.

Радостина Иванова Донева

 

198.

Тодор Найденов Тодоров

 

199.

Светла Маринова Жекова

 

200.

Тончо Ганев Жеков

 

201.

Георги Гочев Георгиев

 

202.

Станчо Танев Танев

 

203.

Стела Стефанова Кирева

 

204.

Светла Бойчева Русева

 

205.

Дончо Пенчев Габаров

 

206.

Добромир Дамянов Николов

 

207.

Милен Кънчев Топозлиев

 

208.

Танка Стойчева Топозлиева

 

209.

Даниел Георгиев Драганов

 

210.

Мария Георгиева Манева

 

211.

Тодорка Атанасова Димова

 

212.

Светлана Миткова Денинска

 

213.

Ива Здравкова Пенчева

 

214.

Мария Дечкова Райкова

 

215.

Мария Светлозарова Бориславова

 

216.

Димитрина Христова Бориславова

 

217.

Тонка Драганова Кирева

 

218.

Румен Рачев Петков

 

219.

Светослав Димов Славчев

 

220.

Данаил Пенчев Йовчев

 

221.

Цветомира Георгиева Денинска-Йовчева

 

222.

Недялка Иванова Пенева

 

223.

Стойка Иванова Йовчева

 

224.

Любчо Ламбов Чоков

 

225.

Ваня Тодорова Чокова

 

226.

Росица Дончева Русева

 

227.

Лъчезар Любчев Чоков

 

228.

Николай Стефанов Тенев

 

229.

Соня Стайкова Стамова

 

230.

Недка Пенева Чакърова

 

231.

Петко Христов Чакъров

 

232.

Димитър Василев Василев

 

233.

Мария Иванова Айгърова

 

234.

Емилия Господинова Димитрова

 

235.

Атанас Сандев Атанасов

 

236.

Галина Бечева Атанасова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2596-МИ / 04.10.2023

    относно: регистрация на сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2595-МИ / 04.10.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Черноочене, област Кърджали

  • № 2594-МИ / 04.10.2023

    относно: условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • всички решения