Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1481-ПВР/МИ
София, 5 май 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Велики Преслав, област Шумен

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-21/28.04.2015 г. от Иван Методиев Иванов - упълномощен представител и общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - гр. Велики Преслав, за назначаването на Румяна Боянова Митева за председател на ОИК - Велики Преслав, област Шумен, на мястото на Ваня Илиева Пенева, освободена с Решение № 1479-ПВР/МИ от 21 април 2015 г. на ЦИК.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК; копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Румяна Боянова Митева; пълномощно № КО-Г.035 от 19.07.2011 г. и пълномощно № 1/22.07.2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Велики Преслав, област Шумен, Румяна Боянова Митева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения