Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1478-НС
София, 26 септември 2022 г.

ОТНОСНО: жалба от Тони Якимов Лучански срещу решение № 106-НС от 23.09.2022 г. и решение № 107-НС от 24.09.2022 г. на РИК – Кюстендил

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с наш вх. № НС-15-243/1 от 25.09.2022 г. от Тони Якимов Лучански срещу решение № 106-НС от 23.09.2022 г. и решение № 107-НС от 24.09.2022 г. на РИК – Кюстендил.

От фактическа страна Централната избирателна комисия установи следното:

Жалбоподателят Тони Якимов Лучански, регистриран като кандидат за народен представител под № 2 в листата на коалиция „Демократична България – Обединение“ е подал на 22.09.2022 г. заявление с вх. № 219/22.09.2022 г. на РИК – Кюстендил, с което е поискал да бъде заличен като кандидат от кандидатската листа по лични причини.

С решение № 106-НС от 23.09.2022 г. РИК – Кюстендил, е заличила регистрацията на като кандидат за народен представител в изборите на 02.10.2022 г. под № 2 в листата на коалиция „Демократична България – Обединение“ и е анулирала издаденото удостоверение. Решението на РИК – Кюстендил, е публикувано на интернет страницата на Комисията на 23.09.2022 г. в 18.17 ч.

На 24.09.2022 г. в 16.43 ч. с вх. № 245 Тони Якимов Лучански подаденото от него заявление с вх. № 219/22.09.2022 г. да се счита за оттеглено.

На 24.09.2022 г. РИК – Кюстендил, с решение № 107-НС оставя без разглеждане заявление с вх. № 245/24.09.2022 г. от Тони Якимов Лучански, като недопустимо.

С вх. № 249/25.09.2022 г. в РИК – Кюстендил, постъпва жалба до ЦИК чрез РИК против решение № 106-НС от 23.09.2022 г. и решение № 107-НС от 24.09.2022 г. на РИК – Кюстендил. С вх. № НС-15-243 от 26.09.2022 г. в ЦИК е изпратено от РИК – Кюстендил, заявление – декларация – приложение № 67-НС от изборните книжа, подписано от Тони Якимов Лучански, с нотариално удостоверен подпис, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за народен представител в 10 МИР – Кюстендилски, от коалиция „Демократична България – Обединение“.

 

Централната избирателна комисия, след като се запозна с административната преписка и изложените по-горе фактически обстоятелства, приема от правна страна следното:

Жалбоподателят е подал заявление да бъде заличен като кандидат за народен представител, въз основа на което районната избирателна комисия е приела първото от обжалваните решения. С приетото решение № 106-НС Районната избирателна комисия е удовлетворила искането на жалбоподателя да бъде заличен, решението представлява позитивен по отношение на жалбоподателя акт, поради което той няма правен интерес от неговото обжалване. След приемане на решение № 106-НС от 23.09.2022 г. жалбоподателят няма качеството кандидат за народен представител, поради което не може да обоснове правен интерес от обжалване на решение № 107-НС от 24.09.2022 г. на РИК – Кюстендил.

Недопустимо се явява и искането на жалбоподателя въз основа на подписано на 26.09.2022 г. и подадено заявление-декларация – образец № 67-НС от изборните книжа, да бъде вписан отново като кандидат в кандидатската листа на мястото, което е заемал преди заличаването.

По изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централна избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Тони Якимов Лучански срещу решение № 106-НС от 23.09.2022 г. и решение № 107-НС от 24.09.2022 г. на РИК – Кюстендил, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2587-МИ / 03.10.2023

    относно: жалба от адв. Л М Г срещу решение № 124 от 25.09.2023 г. на ОИК – Петрич

  • № 2586-МИ / 03.10.2023

    относно: жалби от К И С – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 54-МИ и решение № 55-МИ от 27.09.2023 г., и от В И С – упълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС, срещу решение № 53-МИ и решение № 54-МИ от 27.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Тополовград, област Хасково

  • № 2585-МИ / 03.10.2023

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Дейности по надграждане на системен и приложен софтуер за специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.“, уникален № на поръчката № 04312-2023-0008, системен № на поръчката F424794

  • всички решения