Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1477-НС
София, 7 април 2015 г.

ОТНОСНО: сигнал от ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ чрез Мария Олева Календерска – председател на Контролния съвет на ПП „България без цензура“

В Централната избирателна комисия е постъпил по електронна поща сигнал с вх. № НС-10-8/26.03.2015 г. от ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" чрез Мария Олева Календерска - председател на Контролния съвет на ПП „България без цензура".

В сигнала се твърди, че народният представител Стефан Кенов, избран на последните парламентарни избори от листата на КП „България без цензура", е отворил своя приемна в гр. Бургас. Към сигнала е приложен снимков материал, от който следва да се установи, че господин Кенов е брандирал (облепил) прозорците на приемната си със своя лик на фона на българския национален флаг, като към това е изписал върху образа на българския ни трибагреник и наименованието „Български демократичен център" - парламентарната група, към която принадлежи, и Стефан Кенов, и новото име, което ПП „Лидер" е решила да приеме за свое на конгреса си от 22 март 2015 г.

Прави се искане тези действия на Стефан Кенов да се разтълкуват като нарушения на забраната по чл. 185, ал. 1 от ИК, както и като действия, които опетняват и използват националното знаме на Република България за постигане на политически и партийни изгоди.

Сигналът е докладван в заседание на ЦИК на 31 март 2015 г., като Централната избирателна комисия прие, че е сезирана не със сигнал, а с жалба, доколкото са изложени твърдения за извършени конкретни нарушения от конкретно лице и са отправени искания за установяване на нарушение на изборното законодателство. В заседанието ЦИК взе протоколно решение да укаже на подателя, че следва да представи сигнала с подпис в оригинал, както и доказателства за представителната власт на г-жа Календерска.

На 1 април 2015 г. с вх. № НС-10-9 в ЦИК постъпи пояснително писмо от г-жа Календерска, в което прави уточнения във връзка с дадените й указания от ЦИК. В пояснителното писмо г-жа Календерска пояснява, че е подала сигнала в качеството й на гражданин и председател на Контролния съвет на ПП „България без цензура". Към пояснителното писмо са представени: подаденият сигнал в оригинал, удостоверение за актуално състояние на ПП „България без цензура", издадено на 9 март 2015 г. от СГС, VІ-12 с-в, по ф.д. № 146/2014 г., и три броя цветни снимки с идентично съдържание като черно-белите снимки, изпратени по електронна поща.

След обсъждане на сигнала и представените с него и с допълнителното писмо писмени доказателства ЦИК приема, че сигналът е подаден от лице, което не представлява политическата партия, от чието име е подаден. Независимо че в пояснителното писмо се твърди, че сигналът не изхожда от ПП „България без цензура", каквото впечатление се създава на „prima vista" от съдържанието му, г-жа Календерска твърди, че подава сигнала освен в качеството си на гражданин, така също и като председател на Контролния съвет на ПП „България без цензура". Към допълнителното писмо е представено и удостоверение за актуално състояние на партията, от което се установява твърдяното от подателя качество, но също така се установява, че партията се представлява единствено от председателя й Николай Бареков. Въпреки дадената й възможност г-жа Календерска не представи пълномощно от представляващия партията, с което да удостовери правото си да подава жалби и/или сигнали от името на ПП „България без цензура", поради което Централната избирателна комисия приема, че сигналът е подаден от лице без представителна власт.

В допълнение следва да се отбележи, че независимо че документът е озаглавен „сигнал", той има характер на жалба, доколкото са изложени твърдения за извършени конкретни нарушения от конкретно лице и са отправени искания за установяване на нарушение на изборното законодателство.

На основание изложеното по-горе Централната избирателна комисия приема, че е сезирана с жалба, която е подадена от политическа партия, но е подписана от лице без представителна власт, поради което се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

Дори и да се приеме, че ЦИК е сезирана със сигнал, подаден от г-жа Календерска в качеството й на физическо лице, той също следва да бъде оставен без разглеждане. Централната избирателна комисия разглежда сигнали за нарушения в изборния процес, а в случая се касае за сигнал за действия, извършени извън изборен период.

За пълнота следва да се отбележи, че цитираната в сигнала норма на чл. 185, ал. 1 от ИК забранява поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборна кампания. От представения снимков материал се установява, че надписите, с които са брандирани прозорците на приемната на народния представител Стефан Кенов, не представляват предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК.

По повод твърденията, че с цитираните в сигнала действия се опетнява и използва националното знаме на Република България следва да се отбележи, че съгласно чл. 1 от ПМС № 234 от 16.10.1998 г. за определяне на реда за изобразяване и възпроизвеждане на националното знаме „Националното знаме в качеството му на национален символ може да се изобразява и възпроизвежда без ограничения, при условие че са спазени изискванията на Закона за държавния печат и националното знаме на Република България и разпоредбите на постановлението". Контролът по спазване изискванията на закона и постановлението не е в правомощията на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 185, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ сигнал/жалба, подаден от ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" чрез Мария Олева Календерска - председател на Контролния съвет на ПП „България без цензура".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения