Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1477-ПВР/МИ
София, 7 ноември 2011 г.

ОТНОСНО:  искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените на избори на 23 октомври 2011 г. и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е искане с вх. № 2669/01.11.2011 г. на ЦИК от ОИК - Елхово, област Ямбол. Иска се разрешение да бъде отворено помещението, запечатано от комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК, в което се съхраняват изборите книжа и материали, с цел да бъдат извадени оставените по погрешка в тях избирателни списъци на секции № 1 и № 12 и изпратени за проверка на ГД „ГРАО" в МРРБ.
Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва по решение на ЦИК в случаите, когато се налага същите да бъдат отворени.
С оглед на изложеното Централната избирателна комисия дава съгласие на ОИК - Елхово, да бъде отворено помещението, в което комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК е прибрала за съхранение изборните книжа и материали при спазване на реда по Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК. За извършеното преместване на изборите книжа и материали да се съставят протоколи, които да бъдат подписани от членовете на ОИК, определени с нейно решение, под чието наблюдение се извършва отварянето, и на определения със заповед на кмета на общината представител на общинската администрация.
Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА на ОИК - Елхово, да бъде отворено запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените на 23 и 30 октомври 2011 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове, и изборните книжа и материали от двата тура и да бъдат извадени избирателните списъци на избирателни секции № 1 и № 12.
Отварянето на помещението да се осъществи в присъствието на поне трима членове на общинската избирателна комисия Елхово, предложени от различни парламентарно представени партии и коалиции от партии и от партията, която има член в Европейския парламент, определени с решение на общинската избирателна комисия, и в присъствието на определено със заповед на кмета на общината (временно изпълняващия длъжността кмет) служебно лице от общинската администрация.
След изваждането на избирателните списъци, помещението задължително да се запечата с хартиена лента и да се подпечата с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК.
За отварянето на помещенията се съставя протокол в 2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения