Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1476-НС
София, 26 септември 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 12-1 от 26.09.2022 г. от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, регистрирано с Решение на ЦИК № 1444-НС от 20.09.2022 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., подписано от представляващата Диана Василева Ефтимова.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Диана Василева Ефтимова – представляваща сдружението, в полза на 18 (осемнадесет) лица – представители на сдружението;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 18 (осемнадесет) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 12 лица за регистрация като наблюдатели в страната и 6 лица като наблюдатели извън страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 18 (осемнадесет) упълномощени представители на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

В страната:

 

1.

Мариела Пенчева Пеева

 

2.

Павел Страхилов Атанасов

 

3.

Иван Борисов Колев

 

4.

Тихомира Дончева Дончева

 

5.

Цецка Иванова Йорданова

 

6.

Георги Йорданов Пенев

 

7.

Борис Тодоров Костадинов

 

8.

Георги Константинов Джиджев

 

9.

Йордан Данчев Йорданов

 

10.

Тодор Иванов Тонев

 

11.

Ивайло Антонов Антонов

 

12.

Невен Насков Боянов

 

 

Извън страната:

 

13.

Цанка Кръстева Петрова

 

14.

Зорница Василева Рангелова

 

15.

Станислав Георгиев Борисов

 

16.

Мартин Николаев Манолов

 

17.

Камелия Любомирова Конакчиева-Трибулен

 

18.

Николина Владимирова Доева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения