Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1476-ПВР/МИ
София, 7 април 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Елхово, област Ямбол

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-19 от 02.04.2015 г. от Петър Андреев Киров - упълномощен представител и общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Елхово, за промени в състава на ОИК - Елхово. Предлага се ЦИК да освободи Даниела Любомирова Трендафилова - председател на ОИК - Елхово, поради подадена молба. Предлага се също Славка Иванова Дражева да бъде преназначена за председател на ОИК - Елхово, а на нейно място за нов член на комисията да бъде назначена Златка Тодорова Ангелова.

Към предложението са приложени: пълномощно в полза на Петър Андреев Киров; молба от Даниела Любомирова Трендафилова за освобождаване от заеманата длъжност председател на ОИК; декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Златка Тодорова Ангелова; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Златка Тодорова Ангелова.

Налице са законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията на Даниела Любомирова Трендафилова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА Даниела Любомирова Трендафилова, ЕГН ..., като председател на ОИК - Елхово, област Ямбол, и анулира издаденото й удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Елхово, област Ямбол, Славка Иванова Дражева, ЕГН ..., досегашен член на ОИК, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Елхово, област Ямбол, Златка Тодорова Ангелова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1825-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1711-НС от 27.02.2023 г., с което представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) се регистрират като наблюдатели

  • № 1824-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на Европейска асоциация за защита на човешките права – България за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения