Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1476-ПВР/МИ
София, 7 април 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Елхово, област Ямбол

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-19 от 02.04.2015 г. от Петър Андреев Киров - упълномощен представител и общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Елхово, за промени в състава на ОИК - Елхово. Предлага се ЦИК да освободи Даниела Любомирова Трендафилова - председател на ОИК - Елхово, поради подадена молба. Предлага се също Славка Иванова Дражева да бъде преназначена за председател на ОИК - Елхово, а на нейно място за нов член на комисията да бъде назначена Златка Тодорова Ангелова.

Към предложението са приложени: пълномощно в полза на Петър Андреев Киров; молба от Даниела Любомирова Трендафилова за освобождаване от заеманата длъжност председател на ОИК; декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Златка Тодорова Ангелова; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Златка Тодорова Ангелова.

Налице са законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията на Даниела Любомирова Трендафилова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА Даниела Любомирова Трендафилова, ЕГН ..., като председател на ОИК - Елхово, област Ямбол, и анулира издаденото й удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Елхово, област Ямбол, Славка Иванова Дражева, ЕГН ..., досегашен член на ОИК, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Елхово, област Ямбол, Златка Тодорова Ангелова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения