Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1475-МИ
София, 21 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба вр.и.д. кмет на община Червен бряг – Вергиния Василева, срещу решение № 218-МИ от 18.10.2019 г. на ОИК – Червен бряг

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба  с вх. № МИ-06-536 от 19.10.2019 г. от вр.и.д. кмет на община Червен бряг – Вергиния Василева, срещу решение № 218-МИ от 18.10.2019 г. на ОИК – Червен бряг, относно изменение и допълнение на решения № 207-МИ от 13 октомври 2019 г. и № 208-МИ от 18 октомври 2019 г. на ОИК – Червен бряг, относно съответно броя на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) в община Червен бряг и номерацията и териториалния обхват на същите.

В жалбата си Вергиния Василева - вр.и.д. кмет на община Червен бряг, заявява че ОИК извън срока, предвиден чл. 90, ал. 2 ИК определя броя на ПСИК в община Червен бряг. Навеждат се доводи за несъответствие на оспорения акт със заповеди на кмета на общината и за липса на съществени мотиви. Твърди се извършена от ОИК промяна на обхвата на определени до момента 3 бр. ПСИК, което е в правомощията на общинската администрация. Признава се обстоятелството, че след 12 октомври 2019 г. са подадени още заявления – Приложение № 17-МИ от изборните книжа до кмета на общината/кметствата за включване в избирателния списък за гласуване с ПСИК, включително за с. Радомирци.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението от лице с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване, а по същество е частично основателна по следните съображения:

С оспореното решение, прието на основание чл. 37, чл. 87, ал. 1, т. 1 и 7  и чл. 90 ИК, ОИК – Червен бряг, е изменила и допълнила решение № 207-МИ от 13 октомври 2019 г., като вместо определените 3 бр. е определила 4 бр. ПСИК на територията на община Червен бряг и решение № 208-МИ от 13 октомври 2019 г., като е утвърдила единните номера и е определила обхвата на четирите броя ПСИК. За да приеме това решение ОИК е съобразила, че в срока по чл. 37 ИК са постъпили общо 105 бр. заявления, а се очаква до 21 октомври 2019 г. да постъпят още заявления.

Основният аргумент, изтъкнат в жалбата за незаконосъобразност на оспореното решение е обстоятелството, че броят на ПСИК е окончателно определен след изтичане на срока за тяхното назначаване (16 октомври 2019 г.).

Централната избирателна комисия, счита че с цел осигуряване на възможност на всеки избирател, включен в избирателния списък за гласуване в ПСИК да може да упражни правото си на глас в изборния ден, ОИК правилно е увеличила броят на ПСИК от 3 на 4. Така всяка от четирите ПСИК ще следва да посети домовете на 35-40 избиратели, с което ще се гарантира възможността на всеки избирател, заявил желание да гласува по този ред да упражни правата си. Упражняването на активното избирателно право е ценност от висш порядък, поради което, несъобразяването с предвидените в Изборния кодекс срокове, не води до незаконосъобразност на т. 1 на оспореното решение.

От друга страна, Централната избирателна комисия намира, че т. 2 от същото решение, следва да бъде отменена като незаконосъобразна. Съгласно чл. 8, ал. 2 ИК, който намира приложение на основание чл. 90, ал. 4 ИК кметът на общината образува със заповед избирателните секции, утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. Определението на границите на ПСИК на основание чл. 9, ал. 5, приложим към настоящия казус, също на основание чл. 90, ал. 4 ИК,  е правомощие на кмета на общината. Като е определила обхватът на формираните общо 4 секции в т. 2 на оспореното решение ОИК е излязла извън определената й от закона компетентност. Общинската избирателна комисия има изключителното правомощие да определя броя на секциите. Задължението на кмета на общината по чл. 90, ал. 3 ИК да предостави транспорт до ПСИК допълнително аргументира обстоятелството, че правомощие на кмета на общината е да определи обхватът на ПСИК, в случаите които те са две или повече и всяка от тях обхваща няколко населени места.

При тези съображения т. 2 от оспореното решение следва да бъде отменена като незаконосъобразна, а преписката върната на ОИК със задължителни указания да уведоми отново кмета на общината за незабавно насрочване на консултации за състава на четвъртата ПСИК.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ т. 2 на решение № 218-МИ от 18.10.2019 г. на ОИК – Червен бряг.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Вергиния Василева - вр.и.д. кмет на община Червен бряг срещу същото решение в останалата му част.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения