Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1474-МИ
София, 21 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Орхан Мехмед – вр.и.д. кмет на община Кубрат, срещу решение № 80-МИ от 20.10.2019 г. на ОИК – Кубрат

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № МИ-06-538 от 21.10.2019 г. от Орхан Мехмед - вр.и.д. кмет на община Кубрат, срещу решение № 80-МИ от 20.10.2019 г. на ОИК – Кубрат, относно определяне броя на подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) на територията на общината за произвеждане на насрочените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

С Решение № 1427-МИ от 17.10.2019 г. Централната избирателна комисия е отменила решение № 65-МИ от 13.10.2019 г. на ОИК – Кубрат в частта, с която не са определени повече от 3 броя ПСИК на територията на община Кубрат. В решението си Централната избирателна комисия е дала задължителни указания относно прилагането на Изборния кодекс и Решение № 935-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Независимо от горното ОИК – Кубрат на проведеното заседание на 20.10.2019 г. не е постигнала мнозинство по отношение на броя на ПСИК, които следва да бъдат разкрити на територията на община Кубрат, и е приела решение за отхвърляне при условията на чл. 85, ал. 4 ИК. Членовете на общинската избирателна комисия са гласували последователно три предложения, а именно: да бъдат разкрити допълнително три ПСИК или пет ПСИК.

По същество подаденият сигнал от Орхан Мехмед - вр.и.д. кмет на община Кубрат, представлява жалба срещу решение за отхвърляне на ОИК – Кубрат.

Жалбоподателят моли да бъдат предприети необходимите мерки за организиране нормалното протичане на изборния процес на територията на община Кубрат, както и евентуално търсенето на административно-наказателна отговорност от членовете на ОИК по чл. 495, ал. 2 ИК.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението, от лице с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване, а по същество основателна по следните съображения:

С Решение № 1427-МИ от 17.10.2019 г. Централната избирателна комисия е указала на ОИК – Кубрат, че с цел осигуряване на възможност на всеки избирател, включен в избирателния списък за гласуване в ПСИК, да може да упражни правото си на глас в изборния ден, ОИК следва да образува допълнителни ПСИК над определените 3 броя ПСИК в оспореното решение № 65-МИ от 13.10.2019 г. В тази връзка Общинската избирателна комисия следва да определи броя на допълнителните ПСИК, като се съобрази с броя на подадените заявления за всяко отделно населено място и географската близост на населените места. Независимо от задължителните указания на Централната избирателна комисия ОИК – Кубрат не е изпълнила задължението да определи допълнителен брой ПСИК въз основа на постъпилите заявления за всяко населено място, а в обжалваното решение е поставила на гласуване алтернативен брой ПСИК, без да е мотивиран всеки един от тях.

Горното води до липсата на мотиви на решението, с което са отхвърлени всяко едно от двете предложения – за три или за пет допълнителни ПСИК, което представлява допълнително основание за неговата отмяна.

Общинската избирателна комисия – Кубрат е длъжна да се съобрази със задължителните указания, дадени от Централната избирателна комисия като висшестоящ контролен орган по изпълнението на Изборния кодекс.

При тези съображения оспореното решение следва да бъде отменено, като постановено в противоречие с материалния закон и върнато на ОИК – Кубрат, за повторно произнасяне в изпълнение на Решение № 1427-МИ от 17.10.2019 г. на ЦИК в срок до 22.10.2019 г., 12.00 часа. При повторното произнасяне ОИК – Кубрат, следва да съобрази разпоредбата на чл. 85, ал. 5 ИК.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 80-МИ от 20.10.2019 г. на ОИК – Кубрат.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Кубрат, за ново произнасяне съобразно дадените задължителни указания в мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения