Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1474-ПВР/МИ
София, 2 април 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Садово, област Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-18 от 25.03.2015 г. от Здравко Димитров Димитров - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - област Пловдив, за назначаването на Катя Емилова Добрева и Невена Ленкова Иванова за членове на ОИК - Садово, област Пловдив, на мястото на Йорданка Трифонова Чолакова и Ваня Иванова Илиева, освободени с Решение № 1459-ПВР/МИ от 25 февруари 2015 г. на ЦИК.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 от ИК - 2 бр.; копия от дипломите за завършено висше образование - 2 бр.; пълномощни № КО-Г-031 от 18.05.2010 г. и № КО-Г-038 от 06.11.2012 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Садово, област Пловдив, Катя Емилова Добрева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Садово, област Пловдив, Невена Ленкова Иванова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1856-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1855-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1854-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения