Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1473-НС
София, 26 септември 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия, България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 3-3 от 23.09.2022 г. от сдружение „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия, България“, регистрирано с Решение на ЦИК № 1337-НС от 26.08.2022 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., подписано от представляващата Константина Стефанова Кипрова.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова – представляваща сдружението, в полза на 64 (шестдесет и четири) лица – представители на сдружение;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 64 (шестдесет и четири) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 64 лица за регистрация като наблюдатели в страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 62 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 2 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 62 (шестдесет и двама) упълномощени представители на сдружение „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия, България“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Албена Димитрова Златарова

 

2.

Александър Гавраилов Златков

 

3.

Александър Росенов Ангелов

 

4.

Андрей Димитров Антонов

 

5.

Борислав Олегов Димитров

 

6.

Борислава Здравкова Дионисиева

 

7.

Валерия Петрова Стоянова

 

8.

Генади Данаилов Маринов

 

9.

Георги Костадинов Веждарски

 

10.

Георги Нейков Лилов

 

11.

Гергана Любомирова Тодорова

 

12.

Данаил Маринов Луков

 

13.

Даниела Георгиева Йолова

 

14.

Даниела Стоянова Иванова

 

15.

Даринка Иванова Узунова

 

16.

Дария Петкова Нуцулова

 

17.

Диана Георгиева Димитрова

 

18.

Димитър Маринов Сапунджиев

 

19.

Димитър Минков Василев

 

20.

Елена Симеонова Кирилова

 

21.

Елеонора Борисова Иванова

 

22.

Емил Атанасов Тюлеков

 

23.

Емилия Георгиева Атанасова

 

24.

Здравка Йорданова Михайлова

 

25.

Ивайло Мариянов Неделчев

 

26.

Ирина Цветанова Илиева

 

27.

Йордан Маринов Русев

 

28.

Йорданка Петрова Стефанова

 

29.

Константин Кирилов Кожухаров

 

30.

Красимир Стоянов Корфонозов

 

31.

Красимира Ангелова Илиева

 

32.

Красимира Недялкова Николова

 

33.

Красимира Трифонова Боянова

 

34.

Лъчезар Маринов Луков

 

35.

Магдалена Венциславова Боянова

 

36.

Мануел Благовестов Сяров

 

37.

Маргарита Йорданова Антонова-Николова

 

38.

Мариела Бориславова Евгениева

 

39.

Милена Борисова Иванова

 

40.

Милена Георгиева Веждарска-Великова

 

41.

Милка Георгиева Николова

 

42.

Надя Стефанова Жекова

 

43.

Нели Венциславова Христова

 

44.

Николай Здравков Камбуров

 

45.

Николай Станимиров Узунов

 

46.

Николинка Тодорова Маринова

 

47.

Ралица Георгиева Маринова

 

48.

Румен Здравков Ботев

 

49.

Светлана Драганова Георгиева

 

50.

Свилена Христова Боянова

 

51.

Севдалина Миленова Маринова

 

52.

Севдалина Радославова Стоянова

 

53.

Силвия Юлиянова Симеонова

 

54.

Славина Ангелова Георгиева

 

55.

Снежанка Валентинова Александрова

 

56.

Станислав Стоилов Стоянов

 

57.

Стефан Георгиев Нуцолов

 

58.

Стоянка Дончева Петкова

 

59.

Теодора Тодорова Илиева

 

60.

Тихомир Николов Тодоров

 

61.

Цветомила Цветанова Тодорова

 

62.

Юлиян Константинов Ламбев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения