Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1471-НС
София, 26 септември 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 7-4 от 23.09.2022 г. от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“, представлявано от Михаил Стоянов Мирчев, чрез Надежда Богомилова Гологанова, регистрирано с Решение на ЦИК № 1384-НС от 05.09.2022 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев – представляващ сдружението, в полза на 28 (двадесет и осем) лица – представители на сдружение;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 28 (двадесет и осем) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- пълномощно в полза на Надежда Богомилова Гологанова.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 28 лица за регистрация като наблюдатели в страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 28 (двадесет и осем) упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Магдалена Христова Нейкова

 

2.

Недко Иванов Качулев

 

3.

Стилияна Петкова Тачева

 

4.

Пенка Георгиева Илиева

 

5.

Олга Фьодоровна Стойчева

 

6.

Петя Кирилова Кирилова

 

7.

Даниела Иванова Минчева

 

8.

Божидара Константинова Божилова

 

9.

Капка Георгиева Йоргова

 

10.

Маргарита Димитрова Червенкова

 

11.

Теньо Минчев Боев

 

12.

Елена Тодорова Караиванова

 

13.

Женя Личева Динева

 

14.

Десислава Маркова Христова

 

15.

Тенко Кънчев Тенев

 

16.

Наталия Павлова Иванова

 

17.

Красимир Йорданов Йорданов

 

18.

Снежана Николова Лилова

 

19.

Радост Димова Пехливанова

 

20.

Антоанета Славчева Антонова-Маринова

 

21.

Донка Стоянова Генкова

 

22.

Мария Георгиева Чиповска

 

23.

Севда Мишелова Ризова

 

24.

Петя Божидарова Пенева

 

25.

Райно Георгиев Георгиев

 

26.

Иван Димитров Рачев

 

27.

Николай Неделчев Неделчев

 

28.

Лариса Иванчева Иванова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2596-МИ / 04.10.2023

    относно: регистрация на сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2595-МИ / 04.10.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Черноочене, област Кърджали

  • № 2594-МИ / 04.10.2023

    относно: условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • всички решения