Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1471-МИ
София, 21 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Стражица, област Велико Търново

Постъпило е писмо с вх. № МИ-11-82 от 20.10.2019 г. от Евгени Иванов Райчев – упълномощен представител на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за община Стражица, за промяна в състава на ОИК – Стражица, област Велико Търново. Предлага се на мястото на Маринела Петрова Радева – члена на ОИК, да бъде назначена Цветелина Антонова Стефанова.

Към предложението са приложени: заявление от Маринела Петрова Радева за освобождаването й като член на ОИК – Стражица; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Цветелина Антонова Стефанова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Стражица, област Велико Търново, Маринела Петрова Радева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Стражица, област Велико Търново, Цветелина Антонова Стефанова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения