Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1471-НС
София, 24 март 2015 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г. и националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е искане с вх. № НС-14-11 от 17.03.2015 г. от кмета на община Аврен, област Варна, за разрешаване на достъп до помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г. и националния референдум, произведен на 27.01.2013 г., във връзка с процедурите по предаване на отдел „Държавен архив" - гр. Варна, на изборните книжа и материали

Съгласно Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва по решение на ЦИК.

Съгласно т. 1, изр. последно от Решение № 1392 от 6 януари 2015 г. книжата и материалите от референдумите се съхраняват в срок от 5 години от произвеждането им, предвид което ЦИК преценява, че следва да се укаже на общинската администрация на община Аврен, че срокът по цитираното решение за съхранение на книжата и материалите от произведения национален референдум не е изтекъл.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 18 и т. 19 от Решение на ЦИК № 2511-НС от 30 април 2013 г., решения № 1392 и № 1393 от 6 януари 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г., само с цел предаване на отдел „Държавен архив" - Варна, в изпълнение на Решение № 1393 от 6 януари 2015 г. на ЦИК.

Указва на кмета на община Аврен, че съгласно Решение № 1393 от 6 януари 2015 г. срокът за съхранение на книжата и материалите от произведения национален референдум не е изтекъл.

Достъпът до помещението да се осъществи в присъствието на упълномощени с изрична заповед на кмета, представители на общинската администрация.

За отваряне на помещението и извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г., Решение № 1392 и Решение № 1393 от 6 януари 2015 г. и изискванията на Закона за държавния архивен фонд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения