Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1470-МИ
София, 21 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Александра Константинова Берданкова в качеството на упълномощен представител на представляващия КП „БСП за България”, срещу решение № 87-МИ/14.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Стамболийски, област Пловдив

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-11-80/18.10.2019 г. от Александра Константинова Берданкова в качеството на упълномощен представител на представляващия КП „БСП за България”, срещу решение № 87-МИ/14.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Стамболийски, област Пловдив.

Оспореното решение, постановено от ОИК – Стамболийски, е решение за отхвърляне по смисъла чл. 85, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс (ИК).

Жалбоподателят твърди, че само поради липсата на необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, ОИК – Стамболийски е отхвърлила подадената жалба с вх. №12-8/11.10.2019 г. Твърди се също така, че от приложения към жалбата снимков материал категорично се установява нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК, изразяващо се в това, че на пътя Стамболийски – Йоаким Груево е поставен агитационен материал – плакат – тип винил (на кандидата за кмет на община Стамболийски Георги Мараджиев, издигнат от ПП „ГЕРБ“), на който ясно се вижда националния флаг на Република България.

По изложените съображения, жалбоподателят моли ЦИК да отмени решение № 87-МИ/14.10.2019 г. на ОИК – Стамболийски и да даде указания относно законосъобразното решаване на казуса.

Преписката по жалбата е окомплектована от ОИК – Стамболийски и изпратена на ЦИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с наведените в жалбата доводи и доказателствата, приложени към административната преписка, намира, че жалбата е допустима, тъй като е подадена от лице с правен интерес, срещу акт, който подлежи на обжалване и е депозирана в законоустановения срок.

Разгледана по същество, същата е неоснователна и недоказана, поради следните съображения :

Подадената от Александра Берданкова до ОИК - Стамболийски жалба с вх. №12-8/11.10.2019 г. е била разгледана на заседание на комисията, състояло се на 14.10.2019 г., като т. 2 от дневния ред. При обсъждането й, председателят на ОИК – Стамболийски - Сузана Алекова, е докладвала постъпило обяснение от Георги Мараджиев – областен координатор на ПП“ГЕРБ“ за област Пловдив и кандидат за кмет на Община Стамболийски, в което същият се позовава на разпоредбата на чл. 15 от Закона за държавния печат и националното знаме на Република България и категорично отрича да е нарушил разпоредбите на Изборния кодекс чрез използване на националния флаг за агитации. Докладчикът е предложил проект за решение, с който подадената жалба да бъде уважена като основателна, както и да се възложи на кмета на община Стамболийски да премахне описания агитационен материал. При гласуването на предложения проект за решение не е постигнато необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като „ЗА“ са гласували 7 членове, а „ПРОТИВ“ - 5 членове.

В Глава дванадесета „Правила за провеждане на предизборната кампания“, раздел II „Предизборна агитация“ от Изборния кодекс са уредени правилата за провеждане на предизборна кампания. С разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК е предвидена изрична забрана за използване в агитационните материали на герба или знамето на Република България или чужда държава, както и религиозни знаци или изображения. Законът за държавния печат и националното знаме на Република България (ЗДПНЗРБ) регламентира характеристиките на националното знаме, като точно са определени цветовете, начина на разположението им в зависимост от положението на знамето - дали е във водоравно или вертикално положение, формата, размера на полетата на отделните цветове и тяхното разположение. Съгласно чл. 15, ал. 2 ЗДПНЗРБ, националното знаме е трицветно, бяло, зелено и червено. На следващо място, съгласно чл. 15, ал. 3 ЗДПНЗРБ и Приложение № 2, т. 1 към закона, националното знаме има правоъгълна форма и се състои от три цвята : бял, зелен, червен, разположени водоравно отгоре надолу, като цветните полета са еднакви по форма и размер. В Приложение № 2, т. 1.1 изрично е предвидено, че националното знаме има правоъгълна форма със съотношение на широчина към дължина 3:5. Систематичният анализ на цитираните разпоредби на Изборния кодекс и ЗДПНЗРБ налага извода, че за да е осъществен състава на нарушение по чл. 183, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс, следва политическия субект в свой агитационен материал да е използвал знамето на Република България и то по начин, с форма и съдържание, описани в чл. 15 .ЗДПНЗРБ.

Централната избирателна комисия намира, че от снимковия материал, приложен към праписката, не може да бъде направен извод, че използваният в агитационния материал национален флаг притежава белезите на националното знаме на Република България, тъй като не съдържа реквизитите на националното знаме на Република България по смисъла на чл. 15 от Закона за държавния печат и националното знаме на Република България и приложение № 2, което е неразделна част от същия закон. Следователно, липсват доказателства, въз основа на които да се формира извод за това, че в конкретния случай е осъществено нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК.

При така установената фактическа обстановка, ЦИК счита, че жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна, а преписката – върната на ОИК – Стамболийски.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Александра Константинова Берданкова в качеството на упълномощен представител на представляващия КП „БСП за България”, срещу решение № 87-МИ/14.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Стамболийски, област Пловдив.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Стамболийски.

Решението на ОИК – Стамболийски подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив чрез ОИК – Стамболийски в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения