Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 147-НС
София, 26 май 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“, подписано от Димитър Александров Митев – представляващ коалицията, заведено под № 4 на 25 май 2021 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение за образуване на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ от 17.05.2021 г. между партия „Родолюбие 2000“, партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“ и партия „Европейска сигурност и интеграция“ (ЕСИ) за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията ще се представлява от Димитър Александров Митев.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“ – „БСДЕ“, издадено на 18.05.2021 г. от СГС, VI-13 състав, по ф.д. № 5930/1998 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ“ (ЕСИ), издадено на 17.05.2021 г. от СГС, VI-8 състав, по ф.д. № 3595/2001 г.

4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „РОДОЛЮБИЕ 2000“, издадено на 18.05.2021 г. от СГС, VI-1 състав, по ф.д. № 10615/2000 г.

5. Удостоверение № 48-00-699 от 20.05.2021 г. на Сметната палата на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“ – „БСДЕ“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

6. Удостоверение № 48-00-684 от 20.05.2021 г. на Сметната палата на партия „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ“  (ЕСИ) за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

7. Удостоверение № 48-00-700 от 20.05.2021 г. на Сметната палата на партия „РОДОЛЮБИЕ 2000“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

8. Образец от подписа на представляващия коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“.

9. Образец от подписа на представляващия партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“.

10. Образец от подписа на представляващия партия „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ“ (ЕСИ).

11. Образец от подписа на представляващия партия „РОДОЛЮБИЕ 2000“.

12. Образец от печата на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“.

13. Образец от печата на партия „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ“ (ЕСИ).

14. Образец от печата на представляващия партия „РОДОЛЮБИЕ 2000“.

15. Вносна бележка от „УниКредит Булбанк“ АД от 25.05.2021 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ.

16. Банкова референция изх. № 0652-65-009950/19.05.2021 г. от „УниКредит Булбанк“ АД, за актуална банкова сметка на името на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията.

17. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

18. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4888 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“, ПП „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ“, ПП „РОДОЛЮБИЕ 2000“).

 От протокол с вх. № НС-04-03-89 от 26 май 2021 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“.

Налице са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 33-НС от 18 май 2021 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения