Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 147-ЕП
София, 11 април 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Шести район – Врачански, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. след решение на ВАС

По жалба на коалиция „БСП за България“, представлявана от Ивайло Цветанов Лилов – упълномощен представител, срещу Решение № 72-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК е постановено Решение № 5372 от 10.04.2019 г. по адм.д. № 3868/2019 г. от Върховния административен съд, с което е отменено обжалваното решение на ЦИК.

Преписката е върната за ново разглеждане от ЦИК за назначаване на РИК в Шести район – Врачански, при спазване на указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона. Върховният административен съд е приел, че противно на нормативните изисквания е назначен за заместник-председател на РИК представител от коалиция „Реформаторски блок“, която не е парламентарно представена коалиция, още повече че за тази позиция е имало предложения от парламентарно представените коалиция „Обединени патриоти“ и от партия „ВОЛЯ“, а от коалиция „БСП за България“ е имало предложение за председател и при евентуалност за секретар на комисията – юрист.

В изпълнение на задължителните указания на ВАС, като взе предвид диспозитивния характер на относимата правна норма, че предложенията за членове на районните избирателни комисии е препоръчително да са юристи и при съобразяване с константната практика на ВАС, че ЦИК има оперативна самостоятелност при назначаване на съставите на РИК при хипотеза на непостигнато съгласие на консултациите при областния управител, както и като взе предвид служебно известните факти, че лицето, което е предложено за секретар от партия „ДПС“, има дългогодишен опит в различни по вид изборни комисии Централната избирателна комисия на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 8-ЕП от 26 март 2019 г.

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Шести район – Врачански, в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Боряна Миткова Стаменова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Милена Николаева Миковска

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Георги Иванов Петров

СЕКРЕТАР:

Силвия Николова Каменова

ЧЛЕНОВЕ:

Момчил Тошков Петров

 

Ирена Иванова Николова

 

Иван Пламенов Иванов

 

Николай Руменов Николов

 

Мария Петрова Генова

 

Катя Цветанова Климентова

 

Мая Тодорова Николова

 

Марин Иванов Връбчев

 

Искра Цветомирова Трифонова

 

Красимир Крумов Колев

 

Мими Илиева Панева

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения