Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 147-ПВР/МИ
София, 11 април 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ямбол, област Ямбол

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-18/10.04.2014 г. от Александър Стойчев Стойков - общински ръководител на ПП „ГЕРБ", за промяна в състава на ОИК - Ямбол, област Ямбол. Предлага се на мястото на Юлия Карчева Варадинова-Димитрова - член на ОИК, да бъде назначена Златинка Георгиева Джукелова. Към предложението са приложени: препис-извлечение от смъртен акт от 19.03.2014 г. от община Бургас; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Златинка Георгиева Джукелова.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връззка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ямбол, област Ямбол, Златинка Георгиева Джукелова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения