Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1467-МИ
София, 21 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Пламен Димитров Спасов, кандидат за кмет на община Родопи срещу решение № 93-МИ от 17.10.2019 г. на ОИК – Родопи

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-998 от 18.10.2019 г. от Пламен Димитров Спасов, кандидат за кмет на община Родопи от ПП ГЕРБ срещу решение № 93-МИ от 17.10.2019 на ОИК – Родопи, относно извършено нарушение на изискванията на чл. 183, ал.1, изр.второ ИК и чл. 183, ал. 4 ИК. Поради липса на изискуемото мнозинство ОИК Родопи е постановила отхвърлително решение по смисъла на чл. 85, ал. 4 ИК, което се оспорва от жалбоподателя на основание чл. 88, ал .2 във вр. с чл. 58 ИК.

В жалбата си жалбоподателят счита, че в агитационен материал на Г. Ц., кандидат за кмет на община Родопи, в който представя предизборната си кампания излага клеветнически твърдения и отправя обидни квалификации към досегашното общинско управление и в частност личността на жалбоподателя. Използват се следните прилагателни по отношение на управлението на общината – „неграмотно“, „некомпетентно“, а жалбоподателят демонстрира „арогантност“, „грандоманщина“, които унижават и продължават да унижават гражданите, жители на общината, които не му симпатизират.

С посоченото поведение жалбоподателят смята, че се накърняват добрите нрави и неговата чест и добро име като кмет на община Родопи. Освен това в посочения материал е посочено, че е издаден от местна коалиция „Обединени земеделци“ и пет политически партии, но не и от ПП „БЗНС“ и ПП „Земеделски народен съюз“. В материала Г. Ц. се представя като председател на коалиция „Форор“, а такава не е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. По този начин е предоставена подвеждаща, заблуждаваща и невярна информация за политическите формации, от чието име се издава материалът, което нарушава чл. 183, ал. 4, изр.второ ИК.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението от лице с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване, а по същество е основателна по следните съображения:

Разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК съдържа забрана, която касае използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. В настоящия случай агитационният материал на Г. Ц., кандидат за кмет на община Родопи съдържа обидни квалификации на жалбоподателя, с които се засягат неговата чест, достойнство и добро име.

Поради това Централната избирателна комисия, счита че е налице нарушение на чл. 183, ал. 4 ИК.

В същия агитационен материал е посочено, че е издаден от местна коалиция „Обединени земеделци“ и пет политически партии, но не и ПП „БЗНС“ и ПП „Земеделски народен съюз“. В материала Г. Ц. се представя като председател на коалиция „Форор“, а такава не е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. По този начин е предоставена подвеждаща, заблуждаваща и невярна информация за политическите формации, от чието име се издава материалът, което съставлява нарушение на чл.183, ал.4, изр.второ ИК.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 93-МИ от 17.10.2019 г. на ОИК – Родопи.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Родопи, за ново произнасяне съобразно дадените задължителни указания в мотивите на решението.

Решението на ЦИК подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения