Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1467-НС
София, 13 март 2015 г.

ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, на мястото на Веселин Бориславов Вучков

С писмо вх. № НС-02-13 от 12.03.2015 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 12 март 2015 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на народния представител Веселин Бориславов Вучков, избран от Двадесет и четвърти изборен район - София, издигнат от листата на политическа партия „ГЕРБ" в 43-то Народно събрание.

Централната избирателна комисия съгласно чл. 302, ал. 1 от ИК следва да обяви за народен представител следващия в съответната листа кандидат. С Решение № 1359-НС от 10 ноември 2014 г. на ЦИК е обявен за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район - София Георг Даниелов Георгиев под № 7 в кандидатската листа на ПП „ГЕРБ" на основание чл. 302, ал. 2 от ИК, т.е. до завръщането на избрания за министър народен представител Веселин Бориславов Вучков - № 3 в същата листа. Пълномощията на Георг Даниелов Георгиев като народен представител по заместване са се прекратили с гласуване на оставката на Веселин Бориславов Вучков като министър от Народното събрание. По тези съображения Георг Даниелов Георгиев запазва качеството си на кандидат. Същевременно с Решение на ЦИК № 1356-НС от 10 ноември 2014 г. е обявена за народен представител Стефани Михнева Михайлова - № 6 в листата на ПП „ГЕРБ", на основание чл. 302, ал. 2 от ИК, т.е. до завръщането на избрания за министър Румяна Генчева Бъчварова - № 1 в листата. При така описаната фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че народният представител Стефани Михнева Михайлова е следващият в листата кандидат, който следва да замести овакантения постоянен мандат на Веселин Бориславов Вучков. Това решение се обуславя от факта, че нейното качество на кандидат се запазва, докато е възможно по определения от ИК ред да заеме постоянен мандат, независимо че към момента тя е народен представител по заместване при условията на чл. 68, ал. 2, изр. 2 от Коституцията, респективно чл. 302, ал. 2 от ИК. Друго основание е също така мястото на Стефани Михнева Михайлова в кандидатската листа - № 6, защото предимството, което произтича от мястото, създава и право за придобиване на мандат на по-силно основание. Правното положение на заместващия, докато е такъв, не се отличава от това на народен представител, който е избран на общи избори, поради което заместващият при настъпване на предвидените в Изборния кодекс предпоставки може да придобие пълноценен статут на народен представител. Различието се състои само в основанието, на което възниква мандатът, поради което трябва да се отдаде предпочитание на по-стабилното и с оглед на това да се преобразува един мандат. Или по-конкретно казано, когато един и същ кандидат се окаже едновременно в положение и на заместващ при условията на чл. 68, ал. 2, изречение 2 от Конституцията и на кандидата за мястото за народен представител с предсрочно прекратени пълномощия,  той следва да заеме овакантения депутатски мандат. Тъй като Стефани Михнева Михайлова вече е обявена за народен представител, Централната избирателна комисия следва да измени основанието, на което е обявена за народен представител, а именно: чл. 302, ал. 1 от ИК.

В този смисъл е и Решение № 8 от 6 май 1993 г. по к.д. № 5/93 г. на Конституционния съд на Република България.

Централната избирателна комисия поради горните съображения и на основание чл. 302, ал. 2 от ИК във връзка с чл. 68, ал. 2, изр. 2 от Конституцията на Република България приема, че Георг Даниелов Георгиев следва да заеме по заместване мандата на Румяна Генчева Бъчварова за времето, през което изпълнява функциите на министър.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247, т. 6 във връзка с чл. 302, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА на основание чл. 302, ал. 1 от ИК за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район - София, Стефани Михнева Михайлова, ЕГН ..., пореден № 6 от листата на политическа партия „ГЕРБ", в 43-то Народно събрание на мястото на Веселин Бориславов Вучков.

ОБЯВЯВА на основание чл. 302, ал. 2 от ИК за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район - София, Георг Даниелов Георгиев, ЕГН ..., пореден № 7 от листата на политическа партия „ГЕРБ", в 43-то Народно събрание, за времето, през което Румяна Генчева Бъчварова изпълнява функциите на министър.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения