Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1467-ПВР/МИ
София, 3 ноември 2011 г.

ОТНОСНО:  искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените на избори на 23 октомври 2011 г. и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е искане с вх. № 2732/03.11.2011 г. на ЦИК от ОИК - Пловдив, област Пловдив. Иска се разрешение да бъдат отворени помещенията, запечатани от комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК, в които се съхраняват изборите книжа и материали на район Тракия и район Централен, община Пловдив, с цел да бъдат извадени оставените по погрешка в тях избирателни списъци на секции № 162206055 и № 162201030 и изпратени за проверка на ГД „ГРАО" в МРРБ.
Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва по решение на ЦИК в случаите, когато се налага същите да бъдат отворени.
С оглед на изложеното Централната избирателна комисия дава съгласие да бъдат отворени помещенията, в които комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК на район Тракия и район Централен, община Пловдив, са прибрали на съхранение изборните книжа и материали при спазване на реда по Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК. За извършеното преместване на изборите книжа и материали да се съставят протоколи, които да бъдат подписани от членовете на ОИК, определени с нейно решение, под чието наблюдение се извършва отварянето, и на определения със заповед на кмета на общината представител на общинската администрация.
Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА на ОИК - Пловдив, да бъдат отворени запечатаните помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените на 23 и 30 октомври 2011 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове, и изборните книжа и материали от двата тура и да бъдат извадени избирателните списъци на избирателни секции № 162206055 и № 162201030.
Отварянето на помещенията да се осъществи в присъствието на поне трима членове на общинската избирателна комисия Пловдив, предложени от различни парламентарно представени партии и коалиции от партии и от партията, която има член в Европейския парламент, определени с решение на общинската избирателна комисия, и в присъствието на определено със заповед на кмета на общината (временно изпълняващия длъжността кмет) служебно лице от общинската администрация.
След изваждането на избирателните списъци, помещенията задължително да се запечатат с хартиена лента и да се подпечатат с восъчния печат на съответната комисия по чл. 242, ал. 7 от ИК.
За отварянето на помещенията се съставя протокол в 2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения